Teenusettevõtlus ja teenuste disain
Kursuse kood AVC0015/3
Toimumise aeg 14.11.2017 - 24.11.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-415
Sihtgrupp Kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõud, kes viivad läbi või toetavad ettevõtlusõpet ning soovivad kasutada teenuste disaini põhimõtteid ja meetodeid õpetamisel ning ettevõtl(ikk)uspädevusi arendavate õppemoodulite/-materjalide arendamisel.
Eesmärk saada ülevaade teenusmajanduse arengust ja trendidest Eesti ja maailma kontekstis ning teenuste disaini põhimõtetest, protsessist ja meetoditest. Anda võimalust osalejatel ise proovida ja kogeda teenusdisaini protsessi ja töövõtteid.
Sisu Teenusmajanduse olemus, areng ja trendid. Disaini liigid ja selle roll ettevõtluses.
Disainikasutuse tulemuslikkuse hindamine: võimalused ja väljakutsed. Disaini seos strateegilise juhtimisega.
Disainmõtlemise põhimõtted. Teenuste disaini (TD) kui metoodika protsessi käsitlused.
TD I etapp: uurimine erinevate meetodite abil (vaatlus, klienditeekond, persoona).
Kasutajakeskne tootearendus: disaini roll tootearenduses, disainiprotsess.
Kasutaja uurimine: motivatsioon, käitumine, tagasiside saamine.
Kliendikesksus: tarbekaubast elamuste müügiks.
Puutepunktide kaardistus: service blueprint. Tänaste puudujääkide kaardistus.
Disainmõtlemine, praktilised ülesanded.
Etapiline arendus. Teenusedisain: mõttemaailma muutus – tootmisloogikast teenusloogikaks. Kasutaja vajaduse keskne tootearendus.
TD töömeetodite tutvustus: praktilised ülesanded.
Õpiväljundid Koolituse lõpetaja: teab teenusmajanduse arengut mõjutavaid trende ja disainmõtlemise põhimõtteid, teenuste disaini seoseid ärimudeli ning ettevõtte strateegilise juhtimisega; oskab analüüsida ettevõtte väärtuspakkumist kliendi seisukohast ning koostada tüüpkliendi profiili (persoonat); teab teenuste disaini protsessi etappe ning oskab kasutada tüüpilisemaid meetodeid (vaatlus, kliendiprofiil, klienditeekonna kaardistus); oskab kriitiliselt hinnata teenuste kliendikesksust ja analüüsida ja seostada teenusdisaini põhimõtteid oma igapäevase tööga ning rakendada neid ettevõtlikkuse pädevuste õpetamises.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolituse mõlemal päeval. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid.
Iseseisva kodutööna kavandavad koolitusel osalejad grupitööna klienditeekonna valitud teenuse kasutajate huvigruppide kaardistuse alusel (vaatlus, intervjuud). Tööd esitletakse 2. õppepäeval.
Õpikeskkond Kontaktpäevad toimuvad TLÜ ruumis T-412, kus on olemas koolituse läbiviimiseks vajalikud vahendid ning teisaldatavad toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline või ettevõtlusalane kõrgharidus, graafilise disaini, turunduse või brändingu alane kõrgharidus või vähemalt 5-aastane töökogemus toote, teenuse või graafilise disainerina.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Markko Karu, Gerda Mihhailova
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Minimaalne osalejate arv 13
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp