Tehnikaõppe ja uurimistöö didaktika ning tulemuste esitlus ("Inseneripedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0319/1
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis tehnikavaldkonna õppeaineid.
Eesmärk kujundada tehniliste õppeainete õpetamissüsteem, tuginedes inseneripedagoogika teaduslikele alustele nii teooria- kui ka praktikaõppes; õppida didaktiliselt tõhusate laboratoorsete tööde, tehniliste projektide ja uurimistööde planeerimist, läbiviimist ja juhendite koostamist; õppida korraldama meeskonnatööd, suhtlust meeskonna liikmete vahel; õppida koostama praktika-, labori- ja uurimistööde aruandeid, lõputöid, teadusartikleid;
- õpetada koostama ettekandeid, vormistama slaidikomplekte ja esinema ning küsimustele vastama.
Sisu Praktiliste tööde tähtsus tehnikaõpetuses. Didaktika printsiibid laboratoorsete tööde, eksperimentide ja uurimistööde läbiviimisel. Laboratoorsete tööde meetodid. Virtuaalsed ja kauglaborid. Plaanitava eksperimendi struktuur. Uurimistöö eesmärkide, ülesannete ja hüpoteesi püstitus , meetodite, metoodika ja metodoloogia valimine. Praktiliste tööde läbiviimine. Ohutusnõuded laboratoorsetel töödel, elektriohutus, inimfaktori arvestamine ohutustehnikas. Tööde kokkuvõtete ja järelduste tegemine, tulemuste esitamine kirjalikult ja suuliste ettekannetega. Õppurit meeskonnatöö, lähtudes konstruktivistlikust õpikäsitlusest, mis rõhutab suhtluse osatähtsust õppimisel. Inimkommunikatsiooni olemus, sõnumite edastamine ja vastuvõtmine, inimsuhted ja erinevad kommunikatsiooni situatsioonid. Kirjatööde koostamine ja vormistamine, esinemine ja küsimustele vastamine.
Õpiväljundid rakendab õppetöö kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsil insenerpedagoogilist süsteemset teaduslikku lähenemist; valib tulemusliku metoodika oma õppeaine õpetamisel, hindamisel ja tagasisidestamisel; oskab läbi viia didaktiliselt tõhusaid laboritöid, tehnilisi projekte ja uurimistöid kinnistamaks teooriaõpinguid praktikas; mõistab ohutusnõudeid praktiliste tööde läbi viimisel; kirjutab didaktiliselt põhjendatud ja akadeemilistele nõuetele vastavaid kirjatöid oma töö tulemustest; esineb ettekandega ja vastab küsimustele; teab, kuidas korraldada meeskonnatööd, oskab motiveerida meeskonnaliikmeid, arvestab nende õpistiilidega.
Eeldused Kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Iseseisvate tööde koostamine ja eksami sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jaak Umborg, PhD; Rein Paluoja, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp