Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete tundides
Kursuse kood IKC0114/1
Toimumise aeg 20.03.2018 - 15.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajad
Eesmärk saada ülevaade õppija õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust korraldusest humanitaar- ja sotsiaalainete tundides.
Sisu Koolis enam esinevad erivajadused, nende tunnused ja avaldumine humanitaar- ja sotsiaalainete tundides. Erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erinevate õppijate õppimisse kaasamise strateegiad. Lugemisraskus, kirjutamisraskus, düspraksia: tunnused II ja III kooliastmes, nende mõju õppimisele, sh humanitaarainete õppimisele. Õppe kohandamise üldised põhimõtted ja meetodid tööks spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad erinevate koolide näitel. Koostöö kolleegide ja lastevanematega.
Õpiväljundid ● teab koolis enim esinevate erivajaduste tunnuseid;
● oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid;
● oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks;
● oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.
Eeldused töötamine põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajana
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb neljast õppepäevast kahe sessioonina. Õppetöö on korraldatud lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:
• terviklikkus – päevad on üles ehitatud arvestades õppimist kui terviklikku protsessi, mis hõlmab nii isiksuslikku kui professionaalset arengut;
• praktilisus – lähtutakse õppijast ja tema kogemusest, toetatakse õpitu kogemist ja kohest rakendamist praktikas;
• grupikesksus ja koostöö – tegeletakse teadlikult grupiprotsessidega ning toetatakse osalejate omavahelist koostööd, kollegiaalsust, osalevat õppimist ning koosloomist;
• protsessi- ja suhtlemiskesksus – fookuses on tähenduslikud arutelud ja dialoogid;
• väärtus- ja teaduspõhisus – programmi jooksul mõtestatakse läbivalt tänast õppimis-õpetamiskultuuri, suhtlusruumi ja õpetaja professionaalse identiteedi keskmes olevaid väärtuseid. Kursusel lähtutakse uusimatest uuringutest ja teadustulemustest nii sisus kui vormis.
Iseseisvaks tööks on HEV õpilasele õppematerjali koostamine, selle praktikas kasutamine ning analüüs, mis esitatakse kirjalikult. Viimasel sessioonil tutvustatakse omaloodud õppematerjale kursusekaaslastele. Tööd esitatakse e-õppekeskkonnas, mis annab õppijatel võimaluse kasutada neid ka pärast kursuse lõpetamist oma igapäevases töös.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Helin Puksand, PhD; Kadi Lukanenok, MA; Virve Kinkar; Krista Nõmmik
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 280 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp