HRC0011/4 - Andragoogika ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.

Eesmärk

- mõista andragoogika põhiprobleeme ja saada osa nende süsteemsest käsitlusest;
- mõista täiskasvanut kui enesearengu subjekti ja täiskasvanu õppimise iseärasusi, analüüsida neid professionaalsetes ja õppekontekstides;
- teadvustada andragoogi identiteeti.

Sisu

Andragoogika probleem. Subjekti, subjektsuse mõistete ja käsituste ontoloogia. Subjektsus, mina-areng, eneseregulatsioon kui täiskasvanu õppimise perspektiiv. Enesearengu subjektiks kujunemine: tegurid, võimalused, eeldused. Subjektsus, subjektne hoiak, kogemus ja õppimine. Kogemus ja õppimine: sotsiaalne, kontekstuaalne, tunnetuslik, emotsionaalne ja konatiivne aspekt. Õppimiskogemuse objektiivsed ja subjektiivsed tingimused. Kohanemine ja kohanemise protsessid. Autobiograafiline, elulooline ja narratiivne lähenemine täiskasvanuõppimise mõistmisel. Õppimine täiskasvanu arengu-, elutee ja eluloo kontekstis. Täiskasvanu õppija eripärad ja mitmekesisus. Indiviidi ja täiskasvanute õppegrupi enesetunnetus, eneseteadvustamine ja vastutus. Individuaalsed ja sotsiaalsed konfliktid ja väärtused täiskasvanute õppegrupis.

Õpiväljundid

mõistab ja käsitleb süsteemselt andragoogika põhiprobleemi - enesearengu subjektsust;
analüüsib, mõistab ja käsitleb kriitiliselt teemakohaseid tekste;
mõistab ja analüüsib täiskasvanu arengu ja täiskasvanu õppimise iseärasusi;
mõistab täiskasvanu õppimist , kohanemisprotsesse ja õppimissituatsioone sh ambivalentseid olukordades;
koostab ja annab individuaalse tagasiside konkreetses õppekontekstis;
tunneb enda kui õppija ja andragoogi isiksuslikke ressursse, analüüsib, hindab kriitiliselt enda õppimist, andragoogina ja grupi liikmena ning põhjendab enda ja grupi arenguperspektiive;
tunneb enda kui õppija ja andragoogi isiksuslikke ressursse, analüüsib, hindab kriitiliselt enda õppimist, andragoogina ja grupi liikmena ning põhjendab enda ja grupi arenguperspektiive.

Eeldused

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Iseseisev töö: allikate põhine essee (40 t), iseseisvad individuaalsed ja grupiülesanded (30 t), arenguportfoolio koostamine (50 t).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Larissa Jõgi, PhD

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
25.09.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
09.10.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
30.10.2020 14:15-17:45 Larissa Jõgi M-342
06.11.2020 10:15-12:00 Larissa Jõgi T-412
20.11.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
04.12.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-213