Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes
Kursuse kood HRC0161/3
Toimumise aeg 27.02.2019 - 12.12.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, Astra hoone, ruumid A-303, A-440
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Tegevõpetajad sh klassiõpetajad, matemaatikaõpetajad, informaatikaõpetajad, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, bioloogiaõpetajad, tehnoloogiaõpetajad jt LTT õpetajad
Eesmärk osata rakendada ja reflekteerida STEAM-õppevaldkonna meetodit ning juurutada see oma praktikasse
Sisu EDUlab meetodi õpetamine innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks uute STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) meetodite (nt uurimuslik õpe sensoritega, ainetevaheline lõiming jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel.
Õpiväljundid - tunneb uuenduslikke STEAM-õppevaldkonna praktikaid;
- teab õpiandmete kogumise erinevaid meetodeid ja tööriistu;
- oskab läbi viia STEAM-meetoditel põhinevaid tunde;
- tunneb TISL (uuriva õpetaja) meetodit ja oskab seda rakendada;
- teab, kuidas toetada õpilasi õppeprotsessis;
- oskab rakendada uudseid haridustehnoloogilisi vahendeid ja koostada H5P-tarkvaras interaktiivseid õpiülesandeid;
- loob koostöiselt teiste õpetajatega STEAM-õppevaldkonna materjale.
Eeldused Kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused EDUlab meetodi õpetamine toimub innovatsioonilabori tüüpi ülikool-kool partnerlusprogrammi raames, kus ülikooli õppejõud on õpetajatele mentoriteks uute STEAM (teadused, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) meetodite (nt uurimuslik õpe sensoritega, ainetevaheline lõiming jms muutunud õpikäsitust ja tehnoloogia kasutust toetavad meetodid) disainimisel, katsetamisel ja uurimisel. Kursuse raames on planeeritud aasta jooksul kokku 10 kontaktõppe- ja mentorluspäeva, millest esimene toimub ülikoolis ning ülejäänud toimuvad osalevate koolide õppelaborites. Vahepealselt perioodil teevad koolide meeskonnad ja koolide ülesed õpikogukonnad iseseisvat tööd, koos luues ja uurides uute meetodite rakendamist. Kontaktpäevade raames tutvustavad osalejad oma õppepraktikaid ning positiivset muutust praktikates, mida EDUlab meetodi rakendamine on kaasa toonud. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites.
Kontaktpäevadel tutvustakse osalejatele EDUlab meetodit ja sellega kaasnevaid õpiteooriaid, innovaatilisi lähenemisi STEAM ainetes. Lisaks toimub kontaktpäevadel labori õppematerjalide koosloome ning kasutuspraktikate jagamine. Iseseisva töö raames kasutavad osalejad personaalselt määratud mentori abi innovatiivsete praktikate rakendamiseks, andmete kogumiseks, analüüsiks ja jagamiseks koolikeskkonnas. Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Õppeprotsessi toetab e-Didaktikumi keskkond.
Koolitusel osalevate koolide õppelaborid, mis on sisustatud STEAM õppetehnikaga.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 78 tundi, iseseisevõpe 78)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marina Kurvits, MA; Marge Kusmin, MA; Mart Laanpere, PhD, Janika Näita vähemLeoste MA; Luis Pablo Prieto Santos, PhD (ingl. k.); Kairit Tammets, PhD; Terje Väljataga, PhD; Õnne Uus, MA
Kursuse hind 575 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.02.2019    10:00-17:15 Tutvustus, kursuse eesmärgid. Didaktikamoodul 1. Uurimusõpe STEAM ainetes, uued praktikad. STEAM demotund 1. Õpperobootika tutvustus. Robomatemaatika tund. Psühholoogiamoodul 1. Miks ei mäleta alati kõike? Mis on TTS? Kuidas aidata lastel toime tulla funktsionaalse lugemise raskustega? Janika Leoste, Marge Kusmin, Jaanus Paasoja, Õnne Uus A-303
 13.02.2019    10:00-17:15 TISL moodul 1. Mis on tegevusuuring? Kes on uuriv õpetaja TISL meetodi kontekstis? STEAM demotund. Haridustehnoloogia moodul 1. Kuidas luua interaktiivseid õppematerjale. Koosloome moodul 1. Refleksioonimoodul 1. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Terje Väljataga, Marina Kurvits, Janika Leoste A-303
 20.03.2019    10:00-17:15 TISL moodul 2. Õpetaja uurimiseesmärgi ja -indikaatorite määratlemine. Lühike sissejuhatus tegevusuuringusse/TISL meetodisse. Refleksioonimoodul 2. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. STEAM demotund. Haridustehnoloogia moodul 2. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Koosloome moodul 2. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Terje Väljataga, Janika Leoste, Marina Kurvits, Õnne Uus A-440
 15.04.2019    10:00-17:15 STEAM demotund. Haridustehnoloogia moodul 3. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Õpianalüütika moodul 1. Mis on vaatlus? Observata äpp. Koosloome moodul 3. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Refleksioonimoodul 3. Janika Leoste, Mart Laanpere Tallinna Lilleküla Gümnaasium
 08.05.2019    10:00-17:15 Õpianalüütika moodul 2. Mis on lühitest ja mis on küsimustik? ProLearning äpp. STEAM demotund 5. Haridustehnoloogia moodul 4. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Koosloome moodul 4. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Refleksioonimoodul 4. Luis Pablo Prieto Santos, Janika Leoste, Marina Kurvits Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 27.08.2019    10:00-17:15 Koosloome moodul. Tegevuskavade (uuringuplaani) tagasisidestamine. DEMOtund. Kogemused H5P kogumiku koostamisest. Refleksioonimoodul. Koosloome moodul. Koolituspäeva alguses ja lõpus toimub koosloome jaoks eraldatud aeg: 9.15-10.00 ning 16.30-17.15. Teil on võimalus valida, kas osalete hommikusel või õhtusel koosloomel. Terje Väljataga, Kairi Mustjase, Janika Leoste Tallinna 21. Keskkool, ruum 327A
 26.09.2019    10:00-17:15 TISL moodul 4. Kuidas analüüsida ja tõlgendada kogutud andmeid? STEAM demotund 7. Haridustehnoloogia moodul 6. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Koosloome moodul 6. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Refleksioonimoodul 6. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Terje Väljataga, Janika Leoste, Marina Kurvits täpsustub
 31.10.2019    10:00-17:15 TISL moodul 5. Meetodi kokkuvõte, väljakutsete ja võimaluste analüüs. STEAM demotund 8. Haridustehnoloogia moodul 8. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Koosloome moodul 7. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Refleksioonimoodul 7. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale, peegeldus ja kodutöö arutelu. Terje Väljataga, Janika Leoste, Marina Kurvits täpsustub
 14.11.2019    10:00-17:15 Didaktikamoodul 2. STEAM õppe innovatiivsed meetodid. STEAM demotund 9. Koosloome moodul 8. Õpiku lõplik kavand. TISL moodul 6. TISL õpetajana esitluse ettevalmistamine. Refleksioonimoodul 8. Kodutöö peegeldus ja arutelu. Marge Kusmin, Janika Leoste, Terje Väljataga KUUPÄEVA MUUDATUS: 21.11 koolitus toimub nädal varem 14.11.2019
 12.12.2019    10:00-17:15 Esitlused ja arutelu. Refleksioonimoodul 9. Kursuse kokkuvõte ja edasine tegevusplaan. Janika Leoste täpsustub