Kunstid lapse tervikliku arengu teenistuses
Kursuse kood TKC0043/1
Toimumise aeg 16.05.2014 - 17.05.2014
Toimumise koht TLÜ ülikooli linnakus
Sihtgrupp kunstiõpetaja
Eesmärk kujundada uuendatud riiklikust õppekavast lähtuvaid kunstiõpetuse läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Sisu Loovus, erivajadused, isiksuse tasakaal. Kunst koolis: eneseväljendus, suhtlusvõimalused, kunstide integratsioon. Kaasaegse kunsti olemus ja roll, lapselähedased teemad. Väärtused ja väärtuskonfliktid.
Õppekava üldeesmärkidest lähtuva sisu, vormi ja tagasiside planeerimine. Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming kooli ainekavas ja õpetaja tööplaanis. Praktilised töötoad, loengud, töömaterjalid.
Õpiväljundid oskab seada eesmärke lähtuvalt lapse terviklikust arengust, riikliku õppekava üldeesmärkidest ja põhiväärtustest ning kaasaegsetest arusaamadest kunsti olemusest ja rollist;
oskab näha koostöövõimalusi teiste aineõpetajatega läbivate teemade õpetamisel ja üldpädevuste kujundamisel.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad PhD Eha Rüütel; PhD Eda Heinla; MA Tiiu Esnar; MA Anu Tuulmets
Kursuse hind 105 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee