TKC0043/1 - Kunstid lapse tervikliku arengu teenistuses

Toimumise aeg

16.05.2014 - 17.05.2014

Toimumise koht

TLÜ ülikooli linnakus

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

kunstiõpetaja

Eesmärk

kujundada uuendatud riiklikust õppekavast lähtuvaid kunstiõpetuse läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Sisu

Loovus, erivajadused, isiksuse tasakaal. Kunst koolis: eneseväljendus, suhtlusvõimalused, kunstide integratsioon. Kaasaegse kunsti olemus ja roll, lapselähedased teemad. Väärtused ja väärtuskonfliktid.
Õppekava üldeesmärkidest lähtuva sisu, vormi ja tagasiside planeerimine. Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming kooli ainekavas ja õpetaja tööplaanis. Praktilised töötoad, loengud, töömaterjalid.

Õpiväljundid

oskab seada eesmärke lähtuvalt lapse terviklikust arengust, riikliku õppekava üldeesmärkidest ja põhiväärtustest ning kaasaegsetest arusaamadest kunsti olemusest ja rollist;
oskab näha koostöövõimalusi teiste aineõpetajatega läbivate teemade õpetamisel ja üldpädevuste kujundamisel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Eha Rüütel; PhD Eda Heinla; MA Tiiu Esnar; MA Anu Tuulmets

Kursuse hind

105 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee