LTC0454/2 - Keskkonnajuhtimissüsteem ja -mõjude hindamine ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.09.2023 - 21.12.2023

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 17 tundi, iseseisevõpe 35 tundi)

Sihtgrupp

Era- ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Saada ülevaade keskkonnajuhtimissüsteemi olemusest, olulisusest ning rakendusliikidest. Arendada võimet näha erinevaidkeskkonnamõjude liike ning kaardistada olelusringi sisendeid ja väljundeid ning neid prioritiseerida. Osata hinnata toote/teenuse/protsessi keskkonnamõju ning valida sobilik hindamismetoodika ning keskkonnamõju vähendamise ja leevendamise meetod(id).

Sisu

Sissejuhatus keskkonnajuhtimissüsteemidesse ja nõudlus nende järele. Keskkonnajuhtimine juhtimissüsteemi osana. Informatsiooni otsimine (regulatsioonid jt dokumendid). Sertifikaatide, standardite ja märgiste tutvustus. Keskkonnamõjude kaardistamine, hindamine ja mõõdikute määratlemine. Keskkonna- ja süsiniku jalajälajälje arvutamine eri meetodite abil. Keskkonnamõju vähendamine (nt PVT). Süsiniku kompenseerimine

Õpiväljundid

selgitab, mis on keskkonnajuhtimissüsteem ja selle rollorganisatsiooni juhtimissüsteemis; leiab teemakohast informatsiooni; kaardistab toodete ja teenuste keskkonnamõjusid ja nende allikaid; orienteerub peamistes hindamismetoodikates; teab parimatest praktikatest keskkonnamõjude vähendamiseks; tunneb peamisi sertifikaate/märgiseid, mida antud valdkonnas on võimalik taotleda.

Eeldused

eesti keele oskus C1, inglise keele oskus B2. Bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Rühmatöid viiakse läbi Jamboardi abil. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Mooduli koolitaja(te)l on vähemalt magistrikraad mooduli sisuga seotud valdkonnas.

Lõpetamistingimused

Infootsingu ülesanne: ette antud andmetest lähtudes tuleb leida teabeallikatest (nt Riigiteatajast jt regulatsioonidest, standarditest) vastused esitatud küsimustele ja ülesannetele.

Keskkonnamõju kaardistamine ja keskkonnaalaste eesmärkide seadmine rühmades
Kaaristatakse toote/teenuse keskkonnamõjud olelusringi lõikes (sisendid ja väljundid). Mõeldakse ka andmete saamise / hankimise viisidele. Ülesande tulemusena tuleb esitada kaadistusest lähtuvad formuleeritud keskkonnaalased eesmärgid.

Jalajälje mõõtmine
Kaalutakse erinevate keskkonnamõju hindamise meetodeid, nende eeliseid ja puudusi.

Iseseisvad kontrollülesanded Moodles

Moodul loetakse arvestatuks, kui õppur esitleb edukalt mooduli käigus loodud keskkonnaalased eesmärgid, keskkonnamõju hindamise ja vähendamise kavandi ning retsenseerib kaasõppuri(te) kavandit.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Piret Vacht

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20