Ettevõtlusõppe kavandamine 4. ja 5. taseme kutseõppes
Kursuse kood AYC0260/1
Toimumise aeg 13.11.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad
Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe moodulite metoodiliseks rakendamiseks õppetöös
Sisu Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus, pädevuste ja õpiväljundite raamistik
Ettevõtlusõppe moodulid (4. ja 5.) ja nende rakenduskavad
Ärimudel (läbivalt meeskonnatööna)
Ettevõtluskeskkond ja äriidee (idee- ja mõistekaardid, sh digivahendid)
Ärimudel: turg ja turundus, tulud ja kulud
Läbivad õppemeetodid ettevõtlusõppes
Õppe planeerimine - visioon, eesmärgid ja tegevuskava.
Digivahendite ja –keskkondade kasutamine
Praktiline ülesanne meeskondades
Õpiväljundid mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja kasutab raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel, mõistab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid.
Eeldused Õpetamise kogemus.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jane Mägi, Eneken Titov
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee