Film, animatsioon ja digikultuur aineteüleses õppetegevuses
Kursuse kood FKC0039/2
Toimumise aeg 23.11.2018 - 07.12.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
Sihtgrupp Eestis töötavad põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad
Eesmärk saada tuge õpilaste audiovisuaalse kirjaoskuse esmasel kujundamisel ja arendada praktilisi oskusi eri liiki filmistsenaariumi koostamisel kui ka selle tehnilisel teostamisel; praktiseerida uusi õppemeetodeid ja analüüsida üheskoos nii õppeprotsessi, sisu kui ka õppematerjale.
Sisu Koolitus toetab loovat õppeprotsessi erinevate õpilastega, oskust kujundada õpimotivatsiooni tõstvat õpikeskkonda, sh rakendada peidetud ülesandeid ja mõtestatult kaasata olulist digi-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.
Õpiväljundid Koolituse tulemusena osaleja
• kirjeldab audiovisuaalse kirjaoskuse põhimõisteid ja loomisetappe
• teab üldiseid digitaalse sisu analüüsi aluseid
• eristab helirežii komponente
• koostab filmistsenaariumi ja meediasisu (joonisfilm, lamenukk, lühifilm) seoseid õppekavaga (eesti keel, keel ja kõne, ajaugu jne) ja nende komponentide rakendamise võimalusi õppetöös
• kasutab lihtsamat (vabavaralist) montaažitakrvara
• teab laiemalt aineteülesest õppetööst ja katsetanud loovalt digi- ja IKT vahendeid
• rakendab oma töös kaasava hariduse põhimõtteid
• koostab õpilaste võimetele ja vajadustele vastavaid ülesandeid ja õppematerjale
• juhendab õpilaste vaba eneseväljendust ja mõtestatud digitaalse sisu loomist
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Kursuse edukaks läbimiseks on osalejal valminud kontakttundides
• iseseisev režiistsenaarium
• filmianalüüs (lähtuvalt õppekavast ja digipädevustest)
• grupitöödena valminud filmiklipid koos pedagoogilise analüüsiga
• efis.ee (Eesti filmi andmebaas) baasil õpilastele olulistel teemade näitel õppematerjalide loomine

Õpikeskkond Tallinna Ülikool BFMi või kohaliku haridusasutuse klassiruum: vajalik wifi, laudade, toolide, projektori ja kõlari(te)ga auditoorium või stuudioruum.
Koolitaja kompetentsus Vastutav koolitaja: Katrin Kuusik (MSc digitaalsed õpimängud, BA režhii) - animatsiooni, liikuva graafika ja audiovisuaalse loojutustuse õppejõud (BFM), BFM Laste filmikooli looja
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Katrin Kuusik (MSc digitaalsed õpimängud, BA režii)
Kursuse hind 3033.5 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee