Meeskonnatöö lasteaias
Kursuse kood IKC0011/11
Toimumise aeg 18.01.2018 - 18.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajad, õpetajat abistavad töötajad (õpetaja abid, assistendid)
Eesmärk kujundada koostöö ühe õpetaja ja kahe assistendi vahel; arendada oma suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis
Sisu 1. moodul: Süsteemne mõtlemine organisatsioonis ja meeskonnatöö.
Alushariduse kvliteedi tagamise vajalikkus ja võimalused koolieelses lasteasutuses. Süsteemne mõtlemine ja tegutsemine lasteaia arengusuundade ja väärtuste edastamisel õppetegevuse kaudu. Alushariduse pika- ja lühiajaliste eesmärkide teadvustamine. Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Ühe õpetaja süsteemi rakendamise vajalikkus, eesmärgid ja väärtused. Lasteaed kui õppiv organisatsioon. Muudatuste mõju õpetajale, lapsele, lasteaiale. Valmisolek vastupanuks ja vastupanu oskuslik käsitlemine. Meeskonnatöö põhimõtted ja oskused. Õpetaja roll kutsestandardist ja muudatustest lähtuvalt. Assistendi roll lasteaia rühmas. Oma rolli määratlemine organisatsioonis ja meeskonnas. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgistamise oskus individuaalsel ja meeskondlikul tasemel. Väärtused ja hoiakud kui õnnestumise võtmetegurid või takistused. Enesereflektsioon, edasi- ja tagasiside.
2.moodul: Lapse areng ja lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus.
Lapsepõlve sisu ja olulisus inimese isiksuse kujunemisel. Eelkooliealise lapse õppimise ja arenguteooriad ja nendest lähtumine õppe-ja kasvatustegevuses. Üldoskuste areng koolieelses eas. Lapse mäng ja arengut toetavad õppe- ja kasvatustegevused ja nende lõimimine lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Laste initsiatiivi toetamine ja laste kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja analüüsimisel. Lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomine meeskonnatööna kaasates lapsevanemaid. Õpetaja roll õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel ja assistentide kaasamisel. Aktiivõppe meetodite rakendamine lasteaias (projektõpe, avastusõpe, seikluskasvatus, õuesõpe jm). Õppe-kasvatustegevuse dokumenteerimine ja nähtavaks tegemine. Laste osalemise ja progressi demokraatlik hindamine. Lastevanemate kaasamine, teavitamine ja toetamine.
3.moodul: Suhtlemine kui meeskonnatöö võtmetegur.
Suhtlemine rühma meeskonnas laste, lastevanemate ja kolleegidega. Rühma õpetaja kui juhi roll ja oskused töötajate mõistmisel, toetamisel ja protsesside juhtimisel. Efektiivse ja ebaefektiivse suhtlemise tunnused. Suhtlemistõkete teadvustamine, nende mõju suhetele ja koostööle. Suhtlemistõketest hoidumine. Eesmärgipärane suhtlemisoskuse valik. Aktiivse kuulamise põhioskuste-ümbersõnastamise ja peegeldamise kasutamine igapäevasel suhtlemisel. Selge eneseväljendus kui üks koostöö alus. Efektiivsed ja ebaefektiivsed probleemilahendusmudelid. Probleemide lahendamine võidan-võidan printsiibil-lastega ja lapsevanematega suheldes ning meeskonnatöös. Probleemide vahendamine. Väärtusvastuolude käsitlemine. Tajupositsioonide teadlik vahetamine. Coaching kui võimalus personali ja lastevanemate toetamisel ja nõustamisel.
4.moodul: Meeskonnatööoskuste arendamine ja rühma refleksioon. Vaatluspraktika.
Meeskonnasisese koostöö kujundamine lasteaias. Meeskonnatööoskused läbi enesemotivatsiooni. Meeskonnatöö toeamise võimalused ja meetodid lasteaia rühmas. Õpetaja kui juht ja meeskonna motiveerija. Juht kui lasteaia personali motiveerija. Vaatluspraktika tagasiside arutelud.
Õpiväljundid -teab oma rolli lasteaia meeskonnas ja aitab kaasa väärtuspõhise meeskonnatöö kujunemisele rühmas;
-oskab reflekteerida ja eesmärgistada õppe- ja kasvatustegevust individuaalsel ja meeskondlikul tasemel lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast;
-oskab märgata laste vajadusi ja toetada laste arengut;
-kasutab sobivaid suhtlemisviise laste, kolleegide ja lastevanematega.
Eeldused õpetajad, õpetajat abistavad töötajad (õpetaja abid, assistendid)
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 40)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Tiia Õun, PhD Marina Vannik, PhD Irina Birjukova, MA Galina Värinen, MA Irina Tuhkru, Jelena Lofitskaja.
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 492 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 53428566, irinabir@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.01.2018    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 19.01.2018    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 15.02.2018    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 16.02.2018    - 2.sessiooni 2.õppepäev    
 12.03.2018    - 3.sessiooni 1.õppepäev    
 13.03.2018    - 3.sessiooni 2.õppepäev    
 17.04.2018    - 4.sessiooni 1.õppepäev    
 18.04.2018    - 4.sessiooni 2.õppepäev