Juhendamine kui dialoog
Kursuse kood HRC0109/3
Toimumise aeg 04.10.2018 - 05.10.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli Terra hoone ruum T-410
Sihtgrupp Pedagoogilist kõrgharidust omavad kogemustega tegevõpetaja-juhendajad.
Eesmärk Mõtestada enda tegevusi praktika juhendajana ning osata juhendamisoskuste teadliku kasutamise kaudu toetada üliõpilase õppimist ja professionaalset arengut.
Sisu Juhendamine kui koostöö. Usaldussuhte ülesehitamine. Juhendamisprotsess ja juhendaja põhioskused. Juhendaja sotsiaalne-emotsionaalne kompetentsus: enesejuhtimine, eneseteadlikkus, sotsiaalne teadlikkus, suhtlemisoskused ja vastutustundlik otsustamine. Aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. Kokkuvõtete tegemine. Suhtlustasandid. Suhtlemistõkked. Tunnete juhtimine.
Õpiväljundid Koolituse tulemusena osaleja
• teadvustab enda kui juhendaja tegevusi üliõpilase professionaalse arengu toetamisel;
• oskab kasutada dialoogi juhendamissuhtes;
• suudab analüüsida end sotsiaalsete-emotsionaalsete oskuste kasutajana.
Eeldused Töötamine praktikate juhendamisega seotud õpetajana või praktika juhendajana ülikoolis.
Lõpetamistingimused Koolitus on oma ülesehituselt
• terviklik – koolituspäev on üles ehitatud arvestades õppimist kui terviklikku protsessi, mis hõlmab nii isiksuslikku kui professionaalset arengut.
• õppijakeskne ja praktiline – fookuses on õppijate-osalejate küsimused ja väljakutsed, mille lahendamisega tegeletakse, lähtutakse õppijast ja tema kogemusest;
• protsessi- ja suhtlemiskeskne – fookuses on tähenduslikud arutelud ja dialoogid
Eelnevad põhimõtted on aluseks ka erinevate meetodite valikul koolituse läbiviimisel – koolitusel kasutatakse erinevaid täiskasvanu õppimist toetavaid lähenemisi ja metoodilist ülesehitust (juhtumi analüüsid, akvaarium, töötoad vms lähenemised).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisav eraldumise võimalus.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetentsus, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kaia Lainola (Köster)
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub ESF tegevuse PRÕM 8.5 "Õpetajakoolituse praktika arendamine" raames. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee