Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0063/1
Toimumise aeg 22.10.2020 - 29.10.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk on mõista, mis on kodanikuühiskond ja selle funktsioonid, kujundada oma tegevusratsionaalsusi kodanikuühiskonna osana, sealhulgas suhetes teiste sektoritega.
Sisu Kodanikuühiskonna mõiste, funktsioonid ja toimijad: erinevad filosoofilised ja praktilised arusaamad sellest, kes ja mis kuulub või ei kuulu kodanikuühiskonda; huvirühmad, sotsiaalsed liikumised, seltsitegevus, sotsiaalsed ettevõtted jt toimijad ning nende funktsioonid.
Kodanikuühenduste tegevuskeskkond: institutsionaalsed, sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised tegurid.
Sektoritevahelised suhted: kolme sektori toimeloogikate erinevused; riigi ja kodanikuühiskonna suhtemudelid; poliitika kujundamise loogikad, erinevad kaasamistraditsioonid, kuidas olla kaasatud; strateegiline partnerlus kui koostööraamistik; erasektori ja kolmanda sektori suhted; kodanikualgatuste rahastamine.
Huvikaitse: eesmärgid, meetodid ja planeerimine.
Õpiväljundid mõistab, mis on kodanikuühiskond ja oskab mõtestada vanemaealisi kui huvirühma selle osana; tunneb huvikaitse meetodeid, oskab planeerida huvikaitselisi tegevusi;
tunneb riigi ja kodanikuühiskonna vaheliste suhete eri stsenaariume ning suhestab nendega strateegilise partnerluse tegevusraamistiku;
teab taustkeskkonnast tulenevaid võimalusi ja riske huvirühmana organiseerumisele ning leiab praktilisi viise võimaluste ärakasutamiseks ja riskide maandamiseks.
Eeldused vanemasse earühma kuulumine või vanemaealiste huvide ja vajadustega kursisolek.
Lõpetamistingimused Enne esimest kohtumist kirjutavad osalejad lühikese eneserefleksiooni enda rollist kodanikuühiskonnas ning visiooni sellest, kuidas kodanikuühiskonna meetoditega vanemaealiste heaolu parandada ning pärast esimest kohtumist jääb kodus lõpetada auditoorselt alustatud SWOT analüüs, auditooriumis alustatud sektorivaheliste suhete stsenaariumid ja vajadusel huvikaitseplaan.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Omavaheliseks suhtlemiseks ning õppematerjalide hoidmiseks kasutatakse grupis kokkulepitud veebikeskkonda ja suhtlemisvõimalusi.

Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Mari-Liis Jakobson (PhD) on Tallinna Ülikooli dotsent, õpetanud erinevaid kodanikuühiskonna teemalisi kursuseid nii bakalaureuse- kui magistritasemel alates 2009. aastast, samuti olnud tegev mitmete kodanikuühenduste juures (sh nt Vabaühenduste Liidu nõukogu liige 2013-2019).

Katrina Koppel (MA) on Tallinna ülikooli lektor. Omab mitmekülgset kogemust kodanikuühiskonna praktikuna - mh olnud Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning ka Euroopa Üliõpilasühenduse juhatuses.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp