Õppijakeskne õpetamine kutseõppeasutuses
Kursuse kood IKC0105/2
Toimumise aeg 14.03.2018 - 30.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kutseõpetajad kutseõppeasutuses
Eesmärk Mõtestada ja rakendada õppijakeskse õpetamise põhimõtteid kutseõppeprotsessis, lõimides teoreetilist ja praktilist õpet.
Sisu I Moodul: Õppijakesksus (8 ak/h)
Õppimise käsitusi. Õppimist soodustava keskkonna loomine. Õppijakeskne õpetamine. Õppijate eripärad, sihtgrupi analüüs. Õppijat aktiviseerivad õppemeetodid. Õppijate motiveerimine.

II Moodul: Õppeprotsessi kavandamine (6 ak/h)
Väljundipõhise õppe alused. Õppetunni eesmärgistamine, õpiväljundite sõnastamine, õpetaja ja õpilase tegevus tunnis, õppijaid aktiviseerivate ja eesmärgipäraste õppemeetodite valik. Teoreetilise ja praktilise õppe lõimimine õppetunnis.

III Moodul: Mentorluse roll kutseõppes (6 ak/h)
Mentorluse olemus kutseõppes ja selle eesmärk. Mentori ja mentee ülesanded. Eneseanalüüs ja tagasisidestamine õppija arengu toetamisel.

IV Moodul: Õppijakeskne õpetamine (6 ak/h)
Kokkuvõte õpetamiskogemusest: õppijakeskse õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine, hindamine
Õpiväljundid Koolituse tulemusena osaleja:
• analüüsib enda kui õpetaja võimalusi õppijakeskse õpikeskkonna kujundamisel;
• kavandab õppetööd lähtudes õppijate eripäradest ning teoreetilise ja praktilise õppe terviklikkusest;
• kasutab õppeprotsessis õppijaid aktiviseerivaid meetodeid lõimides teoreetilist ja praktilist õpet.
Eeldused Kutseõpetaja kutseõppeasutuses
Lõpetamistingimused Kontakttunde on 26, iseseisva töö maht on 26 ak/h.
Lähiõppes läbitakse mooduli teemasid õppijate aktiivsel osalusel rakendades erinevaid aktiivõppemeetodeid.
Õppepäevade vahelisel ajal töötavad õppijad iseseisva töö ülesannetega. Iseseisvat õppimist toetab e-kursus Moodle keskkonnas ja koolitajate tagasiside.
Iseseisev töö:
I moodul: (6 ak/h):
•Enda läbiviidava õppetunni salvestus (45 - 90 min., sõltuvalt tunniteema tervikust);
•Tunnisalvestuse analüüs.
II moodul: (10 ak/h)
•Töö soovitusliku kirjandusega;
•Koostada õppeteema käsitlemiseks tunnikava, milles planeerida õppijaid aktiviseerivate meetodite rakendamine ning teoreetilise ja praktilise õppe lõiming;
•Enda läbiviidava õppetunni salvestus (45 - 90 min., sõltuvalt tunniteema tervikust);
•Tunnisalvestuse analüüs
III moodul: (10 ak/h)
•Kaaspedagoogi näidistunni vaatlus ja tagasisidestamine
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik audio-, video- ja arvutitehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jms.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja/või koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 26)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Sirje Rekkor, MA Meidi Sirk
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 190 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee