Inseneripedagoogika ("Inseneripedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0317/1
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetaja/õppejõu/koolitajana õpetada kutse- või üldhariduskoolis tehnikavaldkonna õppeaineid
Eesmärk kujundada isikupärast tehniliste ainete õpetamissüsteemi, arvestades inseneripedagoogika rakenduslikke võimalusi õppeprotsessis, vastavalt õpetatavale tehnilisele erialale nii teoreetiliste kui ka laboratoorsete ainetundide läbiviimisel; õppida rakendama inseneripedagoogika põhikomponente ja nendevahelisi seoseid tulemuslikul õpetamisel, tutvuda eri õppimisteooriate ja kaasaegse õppemetoodika väljatöötamise põhimõtetega tehnikaõpetuses; õppida motiveerima ja aktiveerima õppureid ning eri õpistiilidega arvestamist tehniliste teadmiste omandamisel, kasutades mõjusaid õppemeetodeid, õpetamisstrateegiaid ja –mudeleid; õppida rakendama didaktika põhiaspekte tehniliste õppeainete õpetamisel ja didaktika seost teiste õppeainetega; õppida analüüsima ja lahendama erinevaid pedagoogilisi situatsioone.
Sisu Inseneripedagoogika käsitlusaine, ajalugu ja teaduslikud alused. Inseneripedagoogika uued arengusuunad ja aktuaalsed probleemid. Õppeprotsessi mõjufaktorid ja suhtlemise süsteem. Tehniliste õppeainete õpetamise didaktilised mudelid. Inseneripedagoogiline didaktika põhimudel. Õppe-eesmärgi püstitamine ja taseme määratlemine. Eesmärgi taksonoomiad. Õppekirjanduse ja õppematerjalide koostamise üldpõhimõtted, struktureerimine, analüüs ja hindamine. Struktuuriteooria ja selle alused. Mõisted, nende moodustamine ja seletamine. Psühholoogilised ja sotsioloogilised aspektid tehnikaõpetuses. Õpiteooriad. Õpilasrühma analüüs. Õppimisteooriad. Õppematerjali didaktilised seosed. Näitlikustamise olemus ja didaktilised alused. Visuaalsete õppevahendite koostamine. Suhtlemine õpetamisel. Tehnikaõpetaja isiksus. Lihtsalt mõistetav suhtlemine. Motivatsioon. Tähelepanu, unustamine ja väsimine. Distsipliin. Õpetamine ja juhendamine. Õppetulemuste hinnang, hindamine ja tagasiside. Hindamise aspektid ja kriteeriumid. Hindamise meetodid ja viisid. Kontrolltööde koostamine ja hindamine. Eksamid. Kaasaegsed interaktiivsed õppemeetodid ja nende jaotus tehnikaõpetuses. Laboratoorne õppetöö ja metoodika. Ülesannete lahendamine. Eri õpistiilidega arvestamine õpetamisel. Küsimuste ja vastuste tehnika. Esitluse ja loengu ettevalmistamine. Toetava õppekeskkonna kujundamine. Pedagoogiliste situatsioonide analüüs ja lahendamine.
Õpiväljundid oskab rakendada isikupärast insenerpedagoogilist süsteemset lähenemist õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, analüüsib ja illustreerib rakendusi näidetega oma erialast, omab teadmisi inseneripedagoogika uutest arengusuundadest; oskab analüüsida inseneripedagoogilise õpetamismudeli põhikomponente ja selgitab nendevahelisi seoseid, analüüsib õppimise olemust ja selle mõju õpiprotsessile, valdab erinevaid kaasaegseid tehniliste erialaainete õppemetoodikaid; tunneb erinevaid võimalusi õppurite motiveerimiseks, arvestab õppurite õpistiilide ja individuaalse eripäraga, valdab mõjusaid õpetamise meetodeid, strateegiaid ja –mudeleid, kujundab õppijas positiivseid hoiakuid ja iseseisvaid õpioskusi; analüüsib ja lahendab erinevaid pedagoogilisi situatsioone tehnikaainete õpetamisel.
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Iseseisvate tööde koostamine ja eksami sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiia Rüütmann, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.09.2020    14:15-17:45   Tiia Rüütmann Õppetöö toimub TalTechis
 09.10.2020    14:15-17:45   Tiia Rüütmann Õppetöö toimub TalTechis
 23.10.2020    12:15-15:45   Tiia Rüütmann Õppetöö toimub TalTechis
 20.11.2020    10:15-13:45   Tiia Rüütmann Õppetöö toimub TalTechis
 04.12.2020    10:15-13:45   Tiia Rüütmann Õppetöö toimub TalTechis
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp