Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor
Kursuse kood IKC0102/5
Toimumise aeg 28.01.2019 - 07.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolijuhid, õppejuhid ja ainevaldkondade juhid
Eesmärk Kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.
Sisu I Teadlik juht
Teadlikkuse mõiste. Stress ja stressijuhtimine. Juht kui coach ja mentor. Mentorluse tähendus organisatsiooni ja indiviidi arengus
Mentorluse roll õppijakeskses koolis.
Juhi roll õpetaja professionaalse arengu toetamisel. Professionaalse arengu seaduspärasused.
Täiskasvanu kui õppija, õpetaja kui õppija. Teadlikkus õppimisel ja õpetamisel.
Õpimotivatsioon. Eneseanalüüs juhi ja õpetaja professionaalses arengus.

II Juht kui mentor
Koostöö. Kliima koolis. Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Vestluse ettevalmistamine ja läbiviimine. Juhi sotsiaalne kompetentsus: suhtlemisoskused ja enesekohased oskused. Aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. Kokkuvõtete tegemine. Minakaitse vältimine. Suhtlustasandid. Suhtlemistõkked. Tunnete juhtimine.
Enesehoid ja läbipõlemise vältimine.
Õpiväljundid • mõistab teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, teadvustab enda kui mentori rolli ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel;
• analüüsib ennast suhtlejana, märkab stressiolukordi ning toetab enda ja kolleegide heaolu;
• oskab teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut;
• on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada.
Eeldused vähemalt 3- aastase töö- ja arendustöö kogemusega tegevõpetajad ja haridusjuhid
Lõpetamistingimused õpe jaguneb kaheks mooduliks ja lõppeb arvestusega
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 50)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, PhD, Kaia Lainola, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon, 6199527, sirje.ideon@tlu.ee