Õpiraskustega õpilaste õpetamine I kooliastmes
Kursuse kood HRC0046/2
Toimumise aeg 17.10.2017 - 17.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp põhikooli I astme õpetajad, klassiõpetajad
Eesmärk täiendada oma teadmisi kooli I astme õpetajana tõhustamaks tööd spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega
Sisu I õppepäev: õppimine ja spetsiifilised õpiraskused. Õppimise ja spetsiifiliste õpiraskuste neuropsühholoogilised alused; spetsiifiliste õpiraskuste kaasaegne käsitlus, raskused akadeemiliste oskuste omandamisel ja rakendamisel; koosesinemine teiste arenguliste häiretega. Alused koostööks teiste spetsialistide ja peredega.

II õppepäev: õppe kohandamise üldised alused, kõnehäired. Keskkonna ja õpetuse kohandamise põhimõtted, võtted ja meetodid töös spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega. Koostöö rakendamine teiste spetsialistide ja peredega.

III õppepäev: lugemisraskus / düsleksia. Lugemisraskuse mõiste, põhjused, ilmnemine, mõju õppimisele, võtted tööks lugemisraskusega õpilastega

IV õppepäev: kirjutamisraskus / düsgraafia. Kirjutamisraskuse mõiste, põhjused, ilmnemine, mõju õppimisele, võtted tööks kirjutamisraskusega õpilastega.

V õppepäev: arvutamisraskus / düskalkuulia ja liikumisraskus/ düspraksia. arvutamisraskuse mõiste, põhjused, ilmnemine, mõju õppimisele, võtted tööks arvutamisraskusega õpilastega. Liikumisraskuse mõiste, põhjused, ilmnemine, mõju õppimisele, võtted tööks liikumisraskusega õpilastega.

VI õppepäev: emotsionaalsed ja käitumisraskused, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektrihäire. Mõisted, raskuse põhjused, ilmnemine, mõju õppimisele, võrgustikutöö korraldus, võtted tööks raskusega õpilastega.

VII õppepäev: kursuse lõputööde esitlemine, reflektsioon. kursuse jooksul tekkinud küsimuste arutelu; kokkuvõtted kursusest,
Õpiväljundid • teab spetsiifiliste õpiraskuste kaasaegset käsitlust ning õppe kohandamise võimalusi muutunud õpikäsituse kontekstis
• oskab esmaselt välja selgitada spetsiifilisi õpiraskusi I kooliastme õpilastel
• oskab valida ja rakendada esmast toetamist ja õpiraskuse süvenemist ennetavat õpetamist
• oskab algatada ja kavandada nõustamist ja võrgustikutööd
Eeldused põhikooli I astme õpetajad, klassiõpetajad
Lõpetamistingimused Koolitus viiakse läbi 7 ühepäevase sessioonina 7 kuu jooksul. Koolituse toimumine erinevates õppevormides (loengud, arutelud, praktikumid, rühmatööd) tagab õpitava aine paindliku käsitlemise ning seostamise õppijate vajaduste ja praktilise kogemusega. Rühma- ja iseseisvad tööd (sh digiülesanded) võimaldavad tõsta koolitusel osalejate vastavaid pädevusi.

Koolitus lõpeb lõputöö koostamise ja esitlemisega. Lõputöö: ühe õppematerjalide komplekti loomine ühe õpiraskusega õpilase toetamiseks lähtudes antud õpilase vajadustest. Lõputööga seonduvaid küsimusi on võimalik õppejõududega arutada kõigil õppepäevadel.

Kursuse jaoks luuakse osalejatele eraldi e-õppe tugi e-keskkonnas (Moodle või eDidaktikum), kuhu lisatakse kohustuslikud ja soovituslikud materjalid, iseseisvate ülesannete juhendid, toimub iseseisvate tööde tagasisidestamine, üksteiselt õppimine jm.

Vajalikud õppematerjalid koostatakse spetsiaalselt koolitusele, toetamaks koolituse raames käsitletavaid teemasid. Iga koolitusel osaleja saab õppematerjali (jaotmaterjal, töölehed) e-keskkonnast endale alla laadida, soovi korral tehakse osalejatele jaotmaterjali väljaprint.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kadi Lukanenok, MA; Anneli Veispak, PhD; Ene Varik-Maasik, PhD; Lii Lilleoja, MA.
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 301 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.10.2017    10:00-17:15 Õppimine ja spetsiifilised õpiraskused Kadi Lukanenok, MA; Anneli Veispak, PhD T-209
 14.11.2017    10:00-17:15 Õppe kohandamise üldised alused, kõnehäired Eliis Ait, MA, Ene Varik-Maasik, PhD T-209
 12.12.2017    10:00-17:15 Lugemisraskus / düsleksia Kadi Lukanenok, MA T-209
 16.01.2018    10:00-17:15 Kirjutamisraskus / düsgraafia Ene Varik-Maasik, PhD T-209
 13.02.2018    10:00-17:15 Arvutamisraskus / düskalkuulia ja liikumisraskus/ düspraksia Kadi Lukanenok, MA T-209
 13.03.2018    10:00-17:15 Emotsionaalsed ja käitumisraskused, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektrihäire Lii Lilleoja, MA T-209
 10.04.2018    10:00-17:15 Lõputööde esitlemine, reflektsioon Kadi Lukanenok, MA; Anneli Veispak, PhD, Lii Lilleoja, MA T-209