TKC0069/1 - Eestvedamine ja juhtimine õpetaja töös haridusasutuse ja õppija arengu toetamisel

Toimumise aeg

08.04.2014 - 30.05.2014

Toimumise koht

Pärnu

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad

Eesmärk

- teadmiste ja oskuste lisandumine õpetaja aktiivseks ja teadlikuks osalemiseks haridusasutuse arenguprotsessides arvestades õpilaste kontingenti, õppeasutuse eripära ja huvigruppidega koostöö võimalusi;
- oskuste lisandumine organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooria seostamiseks praktikaga konkreetse õppeasutuse kontekstis.

Sisu

Üldhariduskool kui organisatsioon. Õpetaja kui organisatsiooni väärtuste kandja ja kultuuri looja. Õpetaja kui juht ja liider. Õpetaja juhtimiskompetentsid: planeerimine – võimaluste loomine ja võimaluste nägemine õpilaste arengut toetava keskkonna kujundamisel; koostöö edendamine õppeasutuse arengueesmärkide täitmiseks; eetiline käitumine ja eeskujuks olemine. Õppijate eneseanalüüside kasutamine uue õppeperioodi kavandamisel. Õppeasutuse arendustegevuse eesmärgistamine ja tegevuste kavandamine õppeasutuse ja õppijate eripära arvestades. Õppekasvatustegevuse analüüs, tagasiside lapsevanemale edasise ühise koostöö toetamiseks. Meeskonnatööd toetava töökeskkonna kujundamine.

Õpiväljundid

- oskab väärtustada organisatsiooni kultuuri ja on kujunenud valmisolek planeerida oma tööd organisatsiooni väärtustest, õpilaste kontingendist ja koostöövõimalustest lähtuvalt;
- on kujunenud oskus õppeasutuse töökeskkonna analüüsimiseks õpilase arengu toetamise vajadusest lähtuvalt ning valmisolek meeskonnatöös avatud, arengut soodustava ja lahendustele orienteeritud töökeskkonna loomiseks;
- suudab analüüsida ennast õppija ja õpetajana, lastegrupi, meeskonnaliikmete, lastevanemate innustaja ja eestvedajana.

Eeldused

puuduvad

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös, nõuetekohase iseseisva töö koostamine ja esitlemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

MA Pille Tahker, MA Kaire Teemägi, MA Reeli Simanson, MBA Jaana Liigand, PhD Liina Randmann, MBA Kersti Pärn

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Anneli Peetso, 6 210 560, anneli.peetso@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.04.2014 - I sessiooni 1. õppepäev
09.04.2014 - I sessiooni 2. õppepäev
07.05.2014 - II sessiooni 1. õppepäev
08.05.2014 - II sessiooni 2. õppepäev