Eestvedamine ja juhtimine õpetaja töös haridusasutuse ja õppija arengu toetamisel
Kursuse kood TKC0069/1
Toimumise aeg 08.04.2014 - 30.05.2014
Toimumise koht Pärnu
Sihtgrupp üldhariduskoolide õpetajad
Eesmärk - teadmiste ja oskuste lisandumine õpetaja aktiivseks ja teadlikuks osalemiseks haridusasutuse arenguprotsessides arvestades õpilaste kontingenti, õppeasutuse eripära ja huvigruppidega koostöö võimalusi;
- oskuste lisandumine organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooria seostamiseks praktikaga konkreetse õppeasutuse kontekstis.
Sisu Üldhariduskool kui organisatsioon. Õpetaja kui organisatsiooni väärtuste kandja ja kultuuri looja. Õpetaja kui juht ja liider. Õpetaja juhtimiskompetentsid: planeerimine – võimaluste loomine ja võimaluste nägemine õpilaste arengut toetava keskkonna kujundamisel; koostöö edendamine õppeasutuse arengueesmärkide täitmiseks; eetiline käitumine ja eeskujuks olemine. Õppijate eneseanalüüside kasutamine uue õppeperioodi kavandamisel. Õppeasutuse arendustegevuse eesmärgistamine ja tegevuste kavandamine õppeasutuse ja õppijate eripära arvestades. Õppekasvatustegevuse analüüs, tagasiside lapsevanemale edasise ühise koostöö toetamiseks. Meeskonnatööd toetava töökeskkonna kujundamine.
Õpiväljundid - oskab väärtustada organisatsiooni kultuuri ja on kujunenud valmisolek planeerida oma tööd organisatsiooni väärtustest, õpilaste kontingendist ja koostöövõimalustest lähtuvalt;
- on kujunenud oskus õppeasutuse töökeskkonna analüüsimiseks õpilase arengu toetamise vajadusest lähtuvalt ning valmisolek meeskonnatöös avatud, arengut soodustava ja lahendustele orienteeritud töökeskkonna loomiseks;
- suudab analüüsida ennast õppija ja õpetajana, lastegrupi, meeskonnaliikmete, lastevanemate innustaja ja eestvedajana.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös, nõuetekohase iseseisva töö koostamine ja esitlemine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Pille Tahker, MA Kaire Teemägi, MA Reeli Simanson, MBA Jaana Liigand, PhD Liina Randmann, MBA Kersti Pärn
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Anneli Peetso, 6 210 560, anneli.peetso@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.04.2014    - I sessiooni 1. õppepäev    
 09.04.2014    - I sessiooni 2. õppepäev    
 07.05.2014    - II sessiooni 1. õppepäev    
 08.05.2014    - II sessiooni 2. õppepäev