Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli reaal ja loodusainete tundides
Kursuse kood IKC0092/2
Toimumise aeg 30.10.2018 - 28.11.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Sihtgrupp Põhikooli reaal- ja loodusainete õpetajad
Eesmärk Saada ülevaade koolis enim esinevatest erivajadustest, õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest ning õpiabi võimalikust korraldusest reaal- ja loodusainetes.
Sisu Koolis enim esinevad erivajadused, nende tunnused ja avaldumine reaal- ja loodusainete tundides. Erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad. Lugemisraskus, kirjutamisraskus, arvutamisraskus: tunnused II ja III kooliastmes, nende mõju õppimisele, sh reaalainete õppimisele. Õppe kohandamise üldised põhimõtted ja meetodid tööks spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad erinevate koolide näitel. Koostöö kolleegide ja lastevanematega.
Õpiväljundid ● oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid;
● oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks;
● oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.
Eeldused Põhikooli reaal- ja loodusainete õpetajad
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb neljast õppepäevast kahe sessioonina. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid.Iseseisvaks tööks on erineva õppematerjali koostamine ja praktikas kasutamine ning selle analüüs, mis esitatakse kirjalikult. Viimasel sessioonil tutvustatakse neid kursusekaaslastele. Tööd esitatakse e-õppekeskkonnas, mis annab õppijatel võimaluse kasutada neid ka pärast kursuse lõpetamist oma igapäevases töös.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ruuda Lind, MsC ; Virve Kinkar, MA; Kärt Mattiisen ; Katrin Soika ;Kadi Lukanenok, MA; Irja Rebane, MA jt
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, Kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 13.06.2018