Interdistsiplinaarsete õpistsenaariumite loomine IKT-vahendite abil
Kursuse kood IKC0010/3
Toimumise aeg 25.09.2018 - 20.11.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Sihtgrupp Klassiõpetajad, põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad
Eesmärk - saada ülevaade IKT vahendite kasutamise (tahvelarvuti, interaktiivne tahvel, brauseripõhised võimalused) võimalustest õpilast aktiviseerivas õppetöös;
- kujundada valmisolek interaktiivsete ja IKT-vahenditega seotud õpiülesannete loomiseks ja rakendamiseks õppetöös ainevaldkondi lõimivate õpistsenaariumite loomise abil;
- katsetada valminud õpistsenaariume ning saada tuge nende kasutamisel õppetöös;
- kogeda atraktiivset ja tagasisidestatud keskkonda IKT-vahendite katsetamiseks ja testimiseks õppeaine kontekstis
Sisu I Õpistsenaariumid ja nende loomine .
II IKT vahendid õppetöös.
III Õpistsenaariumite rakendamine ja hindamine.
Õpiväljundid - loob interaktiivseid ja IKT-vahenditega seotud aineüleseid õpiülesandeid
- töötab välja innovaatilisi probleemipõhiseid õpistsenaariumeid koostöös teiste õpetajatega
- seob aine eesmärgid ja õpiväljundid õpilaste vajalike oskuste arendamisega - koostöö, meediasisu kriitiline hindamine ja analüüs ning IKT vahendite kasutamine probleemide lahendamisel
- hindab muutunud õpikäsituse vajalikkust oma aine kontekstis
- rakendab enda poolt välja töötatud õpistsenaariumit praktikas (kaasõppurite toel)
Eeldused õpetaja amet
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös. Iseseisva töö nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli Hariodusinnovatsiooni keskuse interaktiivsed ruumid.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Oliver Hainsalu, MA; Kadri Riis, MA
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.09.2018    - I sessioon 25.-26.september 2018    
 22.10.2018    - II sessioon 22.-23.oktoober 2018    
 19.11.2018    - III sessioon 19.-20.november 2018