Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal
Kursuse kood IKC0048/14
Toimumise aeg 24.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, T-410
Sihtgrupp Partner/praktikakoolide meeskonnad (juhendavad õpetajad) ja ülikooli õpetajakoolituse ja didaktika õppejõud
Eesmärk mõista tagasiside ja vaatluse tähendust üliõpilase professionaalse arengu toetamisel ja omaenda tegevusi selle käigus; edendada ülikooli ja koolide toimimist ühtse praktikakogukonnana.
Sisu Õppimist toetav inimene. Arengut toetava suhte loomiseks vajalikud oskused - suhtlemisoskused, enesekohased oskused, tunnete juhtimine, tagasiside, refleksioon.
Mentori tegevused professionaalse arengu toetamisel. Vaatlus. Vaatluse eesmärgid ja fookus. Vaatlusele eelnev ja järgnev vestlus. Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside. Hinnanguvaba kirjeldamine, eneseanalüüs. Videovaatlus.
Õpiväljundid Õppija
- teadvustab oma rolli ja tegevusi üliõpilase arengu toetamisel tagasiside ja fokusseeritud vaatluse kaudu;
- oskab viia läbi vaatlusele eelnevat ja sellele järgnevat vestlust ning anda professionaalset arengut toetavat tagasisidet;
- rakendab õpitut enda professionaalses praktikas.
Eeldused Partner/praktikakoolide meeskonnad (juhendavad õpetajad) ja ülikooli õpetajakoolituse ja didaktika õppejõud
Lõpetamistingimused aktiivne osalus lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kaia Köster
Priit Kruus
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub ESF tegevuse PRÕM 8.5 "Õpetajakoolituse praktika arendamine" raames. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 26
Registreerimise tähtaeg 17.11.2017