Ettevõtluspedagoogika
Kursuse kood HRC0316/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 20.06.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinna tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.
Eesmärk kujundada süsteemne arusaam majanduse põhiprotessidest, ettevõtliku eluhoiaku olulisusest tööturul ning ettevõtluse olemusest, protsessidest, ettevõtte planeerimisest ja arendamisest; kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis;
kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.
Sisu Ettevõtluspedagoogika, protsessid majanduskeskkonnas, ettevõtlus ja äri planeerimine, ettevõtluspedagoogiline praktika
Õpiväljundid mõistab olulisemaid majandusteoreetilisi baasteooriad ja majanduse põhiprotsesside seoseid igapäevaste majandusnähtuste ja ettevõtluse kontekstis; mõistab ettevõtlikkuse ja ettevõtluse olemust, ettevõtte majandustegevuse ja turunduse põhimõtteid praktilise äri planeerimise kontekstis; mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja selle teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis; rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ning õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ning tehnoloogilisi vahendeid.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Kutseõpetaja MA-õppekavalt sessioonõppes. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 102 tundi, iseseisevõpe 486, praktika 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sirje Rekkor, MA; Reeli Liivik, MA
Kursuse hind 960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
MOODULID
Ettevõtlus ja äri planeerimine
Ettevõtluspedagoogika
Ettevõtluspedagoogiline praktika
Protsessid majanduskeskkonnas
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp