Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktikas muutunud õpikäsituse valguses
Kursuse kood HRC0047/9
Toimumise aeg 09.04.2018 - 10.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415
Sihtgrupp TLÜ alushariduse praktikate juhendamisega seotud õpetajad. Partner/praktikalasteaedade meeskonnad (lasteaias praktikat juhendavad õpetajad või õppealajuhatajad)
Eesmärk osata toetada praktikanti lapsekeskse kasvatuse ideest kantud, lõimitud tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel, olles kursis ülikooli ootustega õnnestunud praktikale; osata juhendajana senisest efektiivsemalt suunata üliõpilast oma tegevust analüüsima, andes talle konstruktiivset, toetavat tagasisidet.
Sisu Lapsekeskne, lapsest lähtuv ja lapse juhitud kasvatus alushariduse praktika kontekstis. Protsessi- ja tulemuspõhine eesmärgistamine praktikaülesannete täitmisel. Lõimitud tegevuste kavandamise ja läbiviimine toetamine lähtuvalt käsitletavast teemast ning eesmärkidest. Õppijale konstruktiivse tagasiside andmise ja eneseanalüüsi toetamise oskuste arendamine.
Õpiväljundid • tunneb ülikooli praktikaülesannete lähtekohaks olevaid lapsekeskseid õpikäsitlusi ning oskab neid mõtestada konkreetsete praktikaülesannete kontekstis;
• oskab üliõpilast suunata mõistma protsessi- ja tulemuspõhise eesmärgistamise erinevusi;
• oskab hinnata üliõpilase praktikal kavandatud õppe- ja kasvatustegevuste vastavust eesmärkidele ning toetada tegevuste ja valdkondade omavahelist lõimingut;
• oskab anda efektiivset tagasisidet praktikandi tegevusele ja suunata praktikandi eneseanalüüsi.
Eeldused TLÜ alushariduse praktikate juhendamisega seotud õpetajad. Partner/praktikalasteaedade meeskonnad (lasteaias praktikat juhendavad õpetajad või õppealajuhatajad)
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ilona Sillak, Maire Tuul
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub ESF tegevuse PRÕM 8.5 "Õpetajakoolituse praktika arendamine" raames. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.04.2018