TKC0076/1 - Veebipõhise õppe võimalusi läbivate teemade käsitlemisel vene keele kui võõrkeele õpetamisel koolis

kursus toimub vene ja eesti keeles

Toimumise aeg

10.04.2014 - 09.05.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20 tundi)

Sihtgrupp

eesti õppekeelega koolide vene õpetajad

Eesmärk

-teadmiste lisandumine veebipõhise õppe rakendamise võimalustest keeleõppes;
- oskuste arenemine veebipõhiste ülesannete koostamiseks ja veebikeskkondade loomiseks õpilaste uurimuslikke oskuste arendamisel, nende individuaalsuse toetamisel ja motiveerimisel vene keele kui võõrkeele tunnis.

Sisu

Veebipõhise õppe metoodika põhimõtted ja selle rakendamise võimalusi keeleõppes. Veebipõhise õpikeskkonna loomine. Blogi ja veebipäevik ehk –ajakiri õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise vahendina ja vene keele kui võõrkeele õpetamise vormina. Veebipõhiste ülesannete koostamine ja õpilaste tööde hindamise võimalused. Vene keele õpetaja koostöövõimalusi informaatika ja loodusainete õpetajatega õpilaste uurimistööde juhendamisel ja motiveerimisel. Kõiki teemasid käsitletakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ kontekstis.

Õpiväljundid

-tunneb veebipõse õppe rakendamise võimalusi läbivate teemade käsitlemisel ja õpilaste uurimuslike oskuste arendamiseks keeleõppes;
-valdab veebipõhise õppe läbiviimise metoodikat ja oskab seda rakendada läbivate teemade käsitelemisel keeleõppes;
-oskab koostada veebipõhiseid ülesandeid (sh tekstid, töölehed) ning luua veebipõhiseid õpikeskkondi õpilaste motiveerimiseks võõrkeele tunnis;
-oskab arvestada õpilase individuaalsusega ja kasutada erinevaid hindamismudeleid nende õpimotivatsiooni kujundamiseks;
-oskab teha koostööd erinevate ainete (k.a. informaatika) õpetajatega õpilaste uurimuslike tööde juhendamisel läbivate teemade lõikes.

Eeldused

vene ja eesti keele oskus tasemel, mis võimaldab osalemist õppes

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös, veebikeskkondade loomine ja nõuetekohase iseseisva töö koostamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Natalja Tshuikina, MA Anastassia Shubina, Ljudmilla Rozdestvenskaja, MA Ilana Faiman, Leena Möls

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.04.2014 - 1.sessiooni 1.õppepäev
11.04.2014 - 1.sessiooni 2.õppepäev
12.04.2014 - 1.sessiooni 3.õppepäev
08.05.2014 - 2.sessiooni 1.õppepäev
09.05.2014 - 2.sessiooni 2.õppepäev