Veebipõhise õppe võimalusi läbivate teemade käsitlemisel vene keele kui võõrkeele õpetamisel koolis
Kursuse kood TKC0076/1
Toimumise aeg 10.04.2014 - 09.05.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp eesti õppekeelega koolide vene õpetajad
Eesmärk -teadmiste lisandumine veebipõhise õppe rakendamise võimalustest keeleõppes;
- oskuste arenemine veebipõhiste ülesannete koostamiseks ja veebikeskkondade loomiseks õpilaste uurimuslikke oskuste arendamisel, nende individuaalsuse toetamisel ja motiveerimisel vene keele kui võõrkeele tunnis.
Sisu Veebipõhise õppe metoodika põhimõtted ja selle rakendamise võimalusi keeleõppes. Veebipõhise õpikeskkonna loomine. Blogi ja veebipäevik ehk –ajakiri õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise vahendina ja vene keele kui võõrkeele õpetamise vormina. Veebipõhiste ülesannete koostamine ja õpilaste tööde hindamise võimalused. Vene keele õpetaja koostöövõimalusi informaatika ja loodusainete õpetajatega õpilaste uurimistööde juhendamisel ja motiveerimisel. Kõiki teemasid käsitletakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ kontekstis.
Õpiväljundid -tunneb veebipõse õppe rakendamise võimalusi läbivate teemade käsitlemisel ja õpilaste uurimuslike oskuste arendamiseks keeleõppes;
-valdab veebipõhise õppe läbiviimise metoodikat ja oskab seda rakendada läbivate teemade käsitelemisel keeleõppes;
-oskab koostada veebipõhiseid ülesandeid (sh tekstid, töölehed) ning luua veebipõhiseid õpikeskkondi õpilaste motiveerimiseks võõrkeele tunnis;
-oskab arvestada õpilase individuaalsusega ja kasutada erinevaid hindamismudeleid nende õpimotivatsiooni kujundamiseks;
-oskab teha koostööd erinevate ainete (k.a. informaatika) õpetajatega õpilaste uurimuslike tööde juhendamisel läbivate teemade lõikes.
Eeldused vene ja eesti keele oskus tasemel, mis võimaldab osalemist õppes
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös, veebikeskkondade loomine ja nõuetekohase iseseisva töö koostamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Natalja Tshuikina, MA Anastassia Shubina, Ljudmilla Rozdestvenskaja, MA Ilana Faiman, Leena Möls
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.04.2014    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 11.04.2014    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 12.04.2014    - 1.sessiooni 3.õppepäev    
 08.05.2014    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 09.05.2014    - 2.sessiooni 2.õppepäev