HRC0313/3 - Ettevõtluspedagoogika ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Haridusteaduste Kutseõpetaja MA-õppekaval sessioonõppes. Tunniplaani lisame hiljemalt juulis 2022.
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

08.09.2022 - 22.01.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust

Eesmärk

kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe planeerimiseks ja läbiviimiseks, õppija arengut ja õppimist toetava õpikeskkonna loomiseks.

Sisu

Euroopa Liidu strateegiad ja suunised ettevõtlusõppe arendamiseks. Ettevõtlusõpe Eestis; ettevõtluspädevuse mudel; ettevõtlusõppe käsitused; ettevõtlikkust toetav õpikäsitus; didaktiline süsteem ja pedagoogilised valikud ettevõtlusõppes: ettevõtlusõppe kavandamine, õpikeskkonna loomine, õppemeetodite ja õppevara valik, lõimimine ettevõtlusõppes; koostöö ettevõtjatega ettevõtlusõppe rakendamisel; ettevõtlusõppe moodulid ja nende rakendamine; ettevõtlusõppe rakendamise võimalused üld- ja kutsehariduses ning elukestva õppe kontekstis.

Õpiväljundid

analüüsib ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid, põhimõisteid ja rakendamise võimalusi, lähtuvalt üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstist; kavandab teaduspõhiselt ettevõtlusõpet, lähtuvalt õppe ülesehituse loogikast, õppekavast ja kooli õppekorralduslikest dokumentidest, iseseisva töö, praktika ja teooria osakaalust; kohandab ettevõtlusõppe kavandamisel õppekava, arvestades sihtrühma ja lõimingu aspekte; valib õpiväljundite saavutamist toetava õppevara, õppe- ja hindamismeetodid ja õppimist ning õppija arengut toetava õpikeskkonna; analüüsib enda poolt disainitud ettevõtlusõppe metoodikat didaktilise süsteemi mudelist lähtudes.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Ettevõtlusõppe kavandamine lähtuvalt õppekavast ja õppijast. Õppevara analüüs. Ettevõtlusõppe metoodika analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirje Rekkor, MA; Birgit Peterson, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1