IKC0054/1 - Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutuses

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

25.08.2016 - 23.03.2017

Toimumise koht

Saaremaa

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 84 tundi, iseseisevõpe 72 tundi)

Sihtgrupp

erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitus- või tasandusrühma õpetaja

Eesmärk

valmisoleku ja kompetentsuse lisandumine erivajadustega lastega töötamiseks lasteaias, oskuste lisandumine erivajadustega laste õpetamisel ja arengu toetamisel meeskonnatöös

Sisu

I moodul: Erinevad lähenemised erivajadustega laste arendamisele. Seadusandlus. Ülevaade laste erivajadustest (sh hüperaktiivsus, asperger, autism, käitumis- ja õpiraskused, sotsiaalsed probleemid). Arenduslike erivajaduste olemus, diagnoosimine ja klassifikatsioon. Erivajaduste põhjused ja nende arvestamine sobiva arengukeskkonna loomisel. Erivajadustega laste arengu iseärasused, neist tingitult erivajaduste prognoosimine ja ennetamine. Sotsiaalne integratsioon ja kaasamine. Varajane sekkumine.

II moodul : Lapse individuaalse arengu jälgimine ja toetamine lasteaias ja rühmas. Erivajadustega laste koolivalmiduse kujunemine. Lapse arengu kohta käiva informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine, tulemuste dokumenteerimine. Lapse individuaalsuse kaart. Arenduse diferentseerimine ja individualiseerimine. Individualiseerimise sisu ja vormid pedagoogilises praktikas. Individuaalne arenduskava (IAK), selle erinevad variandid ja koostamine.

III moodul : Erivajadustega laste arengu suunamine ja toetamine. Osaoskuste arendamine. Sensomotoorika ja loovtegevuste arendamine. Kõne, tähelepanu, mälu ja võrdlemisoskuste iseärasused erivajadustega lastel ja nende arengu toetamine. Lugemise ja arvutamise eeloskuste ning valmiduse kujundamine. Erinevate mängude võimalusi erivajadustega laste arengu toetamiseks. Logopeediga koostöö tähtsus erivajadustega laste kõne ja üldise arengu toetamisel.Iseärasusi töös hüperaktiivse ja autistliku lapsega: erinevaid metoodilisi lähenemisi ja võtteid.

IV moodul :Koostöövõrgustik, meeskonnatöö.
Erinevad koostöötasandid meeskonnatöös. Kohalike ressursside kasutamise võimalused ja tugivõrgustiku loomine (lasteaia sisesed ja- välised tugivõrgustikud). Koostöö lastevanematega, kolleegide ja (eri)spetsialistidega. Arenguvestlus koostöö- vormina, arenguvestluse sisu ja metoodika. Erivajadustega lapse õpetaja pedagoogiline kompetentsus, väärtused ja eetika. Pedagoogilise tegevuse refleksioon ja supervisioon. Stressi ja läbipõlemise ennetamine.

Õpiväljundid

• oskab määratleda koolieeliku arenduslikke erivajadusi ja koostada erivajadustega lapse iseloomustust koostöös eri tasanditel lasteaias;
• oskab koostada individuaalset arenduskava arvestades lapse erivajadusi; oskab kohandada tegevusi vastavalt lapse arengutasemele;
• teab nõustamise põhimõtteid ja oskab nõustada lapsevanemaid ja vajadusel suunata neid eriala spetsialistide juurde.

Eeldused

erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitus- või tasandusrühma õpetaja

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Õppetöö toimub nelja 3-päevase moodulina. Moodulite vahepeal viivad osalejad reaalselt enda projekti (või selle osa) ellu ning tegelevad teadlikult enda rolli arendamise, rollipiiride laiendamisega ning ka uute strateegiate katsetamisega.
Metoodika: koolitus sisaldab nii loengut, arutelu, praktilisi harjutusi kui ka praktilisi näiteid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Tiiu Tammemäe, MA Maili Liinev, MA Pille Maasik, MA Ingrid Veskiväli, Pille Kriisa, Ilona Sillak, PhD Irina Birjukova

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova_01@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
25.08.2016 - 1.sessiooni 1.õppepäev
26.08.2016 - 1.sessiooni 2.õppepäev
20.10.2016 - 2.sessiooni 1.õppepäev
21.10.2016 - 2.sessiooni 2.õppepäev
24.11.2016 - 3.sessiooni 1.õppepäev
25.11.2016 - 3.sessiooni 2.õppepäev
05.01.2017 - 4.sessiooni 1.õppepäev
08.02.2017 - 4.sessiooni 2.õppepäev
09.02.2017 - 5.sessiooni 1.õppepäev
10.02.2017 - 5.sessiooni 2.õppepäev
22.03.2017 - 6.sessiooni 1.õppepäev
23.03.2017 - 6.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine