FKC0115/3 - Kooridirigeerimine

Kursus toimub reedeti, koolituse esimeses pooles kell 16-17.30 ja edasised individuaaltunnid kokkuleppel juhendajaga

Toimumise aeg

15.03.2024 - 24.05.2024

Toimumise koht

Tallinna, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

muusikalise haridusega inimesed, kellel on huvi ja vajadus vokaalkollektiivi juhatada

Eesmärk

Arendada käelise tegevuse kaudu vokaalmuusika juhtimise oskusi.

Sisu

Liht- ja liittaktimõõdud, auftakt, dünaamika, teksti ja muusika ühendamine, kooriproovi metoodika

Õpiväljundid

oskab töötada kooripartituuriga; on võimeline juhatama isetegevuskoori; valdab kooriproovi läbiviimise metoodikat; tunneb lauljate hääle võimalusi

Eeldused

Muusikaline kirjaoskus muusikakooli tasemel

õpikeskkond

Grupi- ja individuaaltunnid auditooriumis.

koolitaja kompetentsus

Pikaaegne koorijuhtimise ja valdkonnas õpetamise kogemus

Lõpetamistingimused

Õppeprotsess on jagatud kahte tsüklisse: I tsükkel on rühmaõpe, kus läbitakse metoodiline repertuaar, mis hõlmab erinevate liht- ja liittaktimõõtude juhatamist, oskuste arendamist dünaamilise erisuste väljatoomiseks, auftakti selget näitamist.
II tsükkel on individuaalõpe, kus vastavalt õpilase võimetele ja eeldustele arendatakse edasi kooridirigeerimise praktilisi oskusi.
Iseseisva tööna tuleb pähe õppida juhatatavad teosed, õppida ladusalt mängima kooripartituure, analüüsida juhatatavat repertuaari.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Raul Talmar, BFMi kooridirigeerimise dotsent

Kursuse hind

450 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3