FKC0095/1 - Meedia, populaarkultuur ja sugu

Toimumise aeg

07.10.2020 - 17.10.2020

Toimumise koht

BFM, Narva nt.27, Tallinn

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

soouuringutest huvitunud

Eesmärk

tutvuda populaarkultuuri kriitilise analüüsi võimaluste, meetodite ja võtetega soo aspektist.

Sisu

Ülevaade peamistest teoreetilistest mõistetest kultuuri analüüsil soo aspektist. Soosüsteemi olemus ja kriitika, sotsiaalse soo mõiste (de Beauvoir, Bourdieu).
Eestis läbiviidud meediaanalüüs soo aspektist (ptk “Meedia ja sugu” rmt “Sissejuhatus soouuringutesse”, “Sugu telepildis” https://www.tlu.ee/rasimat/telesugu/sugutelepildis.php, tekstianalüüs, Pilvre https://dspace.ut.ee/handle/10062/17921, Põldsaar, Siibak, Kalmus jt),
Strinati “Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse”
Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse materjalid enut.ee,
Rahvusvahelised andmebaasid AGEMI Online Knowledge Platform
Media and Gender Monitor jt)
Afekti- ja emotsioonide tööstus
Naisteajakirjad
Seebiseriaalid jt teleformaadid (action, western) soo aspektist
Pornograafia
Erinevad maskuliinsused, mehed populaarkultuuris ja meedias (Craig, Kimmel, Hearn jt)
Pressis ilmunud portree ja visuaali analüüs soo aspektist (Eesti Ekspress, LP), reklaamklipi analüüs, TV show analüüs soo aspektist
Soolise võrdõiguslikkuse poliitika meedias ja populaarkultuuris, #metoo
Soovitused ajakirjandusorganisatsioonidele ja ajakirjanikele (enut.ee)

Õpiväljundid

on saanud ülevaate soopõhise kriitika teemast kultuuris, omandanud mõned teaduspõhised meetodid ja võtted, millega analüüsida soo aspektist meediatekste, pilte.

Eeldused

Oma arvuti kasutamine

õpikeskkond

esitlustehnikaga klassiruum, moodle, zoom

koolitaja kompetentsus

vähemalt MA ajakirjandus või kommunikatsioon

Lõpetamistingimused

Kursuse sisu moodle'is, seminarid ja loengud kontaktõppes ja zoomis, iseseisva tööna videomaterjalide vaatamine ja etteantud tekstide lugemine, iseseisev teksti (+pildi, video) analüüs etteantud meetodite põhjal

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Barbi Pilvre, Ph.D ajakirjandus, BFMi dotsent

Kursuse hind

125 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.10.2020 17:30-19:45 Barbi Pilvre, BFM
08.10.2020 17:30-19:45 Barbi Pilvre, BFM
09.10.2020 17:30-19:45 Barbi Pilvre, BFM
10.10.2020 10:00-12:15 Barbi Pilvre, BFM
16.10.2020 17:30-19:45 Barbi Pilvre, BFM
17.10.2020 10:00-12:15 Barbi Pilvre, BFM