Meedia, populaarkultuur ja sugu
Kursuse kood FKC0095/1
Toimumise aeg 07.10.2020 - 17.10.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp soouuringutest huvitunud
Eesmärk tutvuda populaarkultuuri kriitilise analüüsi võimaluste, meetodite ja võtetega soo aspektist.
Sisu Ülevaade peamistest teoreetilistest mõistetest kultuuri analüüsil soo aspektist. Soosüsteemi olemus ja kriitika, sotsiaalse soo mõiste (de Beauvoir, Bourdieu).
Eestis läbiviidud meediaanalüüs soo aspektist (ptk “Meedia ja sugu” rmt “Sissejuhatus soouuringutesse”, “Sugu telepildis” https://www.tlu.ee/rasimat/telesugu/sugutelepildis.php, tekstianalüüs, Pilvre https://dspace.ut.ee/handle/10062/17921, Põldsaar, Siibak, Kalmus jt),
Strinati “Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse”
Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse materjalid enut.ee,
Rahvusvahelised andmebaasid AGEMI Online Knowledge Platform
Media and Gender Monitor jt)
Afekti- ja emotsioonide tööstus
Naisteajakirjad
Seebiseriaalid jt teleformaadid (action, western) soo aspektist
Pornograafia
Erinevad maskuliinsused, mehed populaarkultuuris ja meedias (Craig, Kimmel, Hearn jt)
Pressis ilmunud portree ja visuaali analüüs soo aspektist (Eesti Ekspress, LP), reklaamklipi analüüs, TV show analüüs soo aspektist
Soolise võrdõiguslikkuse poliitika meedias ja populaarkultuuris, #metoo
Soovitused ajakirjandusorganisatsioonidele ja ajakirjanikele (enut.ee)
Õpiväljundid on saanud ülevaate soopõhise kriitika teemast kultuuris, omandanud mõned teaduspõhised meetodid ja võtted, millega analüüsida soo aspektist meediatekste, pilte.
Eeldused Oma arvuti kasutamine
Lõpetamistingimused Kursuse sisu moodle'is, seminarid ja loengud kontaktõppes ja zoomis, iseseisva tööna videomaterjalide vaatamine ja etteantud tekstide lugemine, iseseisev teksti (+pildi, video) analüüs etteantud meetodite põhjal
Õpikeskkond esitlustehnikaga klassiruum, moodle, zoom
Koolitaja kompetentsus vähemalt MA ajakirjandus või kommunikatsioon
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Barbi Pilvre, Ph.D ajakirjandus, BFMi dotsent
Kursuse hind 125 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 07.10.2020    17:30-19:45   Barbi Pilvre, BFM  
 08.10.2020    17:30-19:45   Barbi Pilvre, BFM  
 09.10.2020    17:30-19:45   Barbi Pilvre, BFM  
 10.10.2020    10:00-12:15   Barbi Pilvre, BFM  
 16.10.2020    17:30-19:45   Barbi Pilvre, BFM  
 17.10.2020    10:00-12:15   Barbi Pilvre, BFM  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp