Muukeelse lapse keelelise arengu toetamise praktika lasteaiarühmas
Kursuse kood HRC0102/2
Toimumise aeg 16.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410
Sihtgrupp Koolieelse lasteasutuse õpetajad, kes on Tallinna Ülikooli praktikantide juhendajad.
Eesmärk saada juurde teadmisi ja ettevalmistust, kuidas teise kultuuri ja keeletaustaga ehk muu kodukeelega lapsi lasteaias õpetada, kuidas planeerida muukeelse lapse keelelist arengut ja milliseid õppevahendeid lapse eesti keele oskuse kujunemisel kasutada.
Sisu • Eesti keele kui teise keele, mitmekeelse õppe, LAK õppe, sh keelekümbluse võimalused lasteaiarühmas,
• praktika spetsiifika muukeelsete lastega rühmades,
• keele omandamist toetav ja turvaline õppekeskkondlapse keelelise arengu etapid (teises keeles),
• õpetaja strateegiad tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel, muukeelse lapse keelelise arengu juhtimisel,
• erinevate kodukeeltega laste õppe- ja kasvatustegevuste korraldus, sellega tutvumise võimalused praktika käigus,
• Õppevara ja materjalid eesti keele õppeks.
Õpiväljundid • suunab üliõpilast lapse keelelise arengu toetamisel ja näitlikustab teise keele omandamise viise, LAK-õppe, sh keelekümbluse, põhimõtteid ja metoodikat;
• juhendab lapse keelelist arengut toetava õpikeskkonna loomist;
• juhendab keeleomandamist toetava õppevara ja materjalide valikut ja loomist;
• juhendab üliõpilast tegevuste kavandamisel lapse keelearengufaasidest lähtuvalt.
Eeldused Töötamine praktikate juhendamisega seotud õpetajana või praktika juhendajana ülikoolis.
Lõpetamistingimused Koolitus on oma ülesehituselt
• terviklik – koolituspäev on üles ehitatud arvestades õppimist kui terviklikku protsessi
• õppijakeskne ja praktiline – fookuses on õppijate-osalejate küsimused ja väljakutsed, mille lahendamisega tegeletakse, lähtutakse õppijast ja tema kogemusest;
Eelnevad põhimõtted on aluseks ka meetodite valikul koolituse läbiviimisel – koolitusel kasutatakse erinevaid täiskasvanu õppimist toetavaid lähenemisi.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisav eraldumise võimalus.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Svetlana Belova
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub ESF tegevuse PRÕM 8.5 "Õpetajakoolituse praktika arendamine" raames. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6 199 859, eojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.04.2018