Andekuse võlu ja valu: kuidas mõista ja õpetada andekat last
Kursuse kood TKC0081/1
Toimumise aeg 17.03.2014 - 17.04.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp vene õppekeelega koolide klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad
Eesmärk suurendada valmisolekut ja kompetentsust andekate lastega töötamiseks, omandada oskusi andekate laste õpetamisel ja nende toetamisel koolis.
Sisu Andekus kui õpilase hariduslik erivajadus. Andekuse erinevaid käsitlusi ja müüte. Andekuse liigid. Andekate laste isiksuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Loovus kui andekuse komponent. Andekate arengu toetamise ja stimuleerimise võimalusi. Andekate laste eripärade arvestamine õppe-ja kasvatusprotsessi läbiviimisel koolis. Loov- ja uurimustööde osa andeka lapse õpimotivatsiooni kujundamisel ja õppimisele suunamisel. Andeka õpilase õpi- ja käitumisraskused, probleemide ennetamise ja lahendamise võimalused. Õppematerjali kohandamine vastavalt õpilaste vajadustele. Individuaalse õppekava koostamine. Koostöö ja meeskonnatöö koolis andekate õpilaste arengu toetamiseks. Koostöö võimalusi andekate laste vanematega.
Õpiväljundid -teab andekuse eri käsitlusi, andekaid õpilasi iseloomustavaid faktoreid ja nende õppimist mõjutavaid tegureid;
-oskab märgata andekaid õpilasi ja leida võimalusi nende arengu toetamiseks koolis, k.a. loov- ja uurimustööde juhendamisel ja rakendamisel;
-oskab koostada individuaalset õppekava arvestades õpilase hariduslikke erivajadusi ja kohandada õpiülesandeid vastavalt õpilase arengu tasemele;
-tunneb andekate laste vanemate ootusi ja oskab teha nendega koostööd.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses õppes ja nõutekohase iseseisva töö koostamine.
Õpikeskkond ülikoolilinnaks
Koolitaja kompetentsus ekspert
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Maria Tilk, PhD Marina Vannik, MA Galina Värinen, MA Irina Logvina, Ljudmilla Rozdestvenskaja, õpetajad-praktikud
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.03.2014    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 18.03.2014    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 19.03.2014    - 1.sessiooni 3.õppepäev    
 16.04.2014    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 17.04.2014    - 2.sessiooni 2.õppepäev