TKC0081/1 - Andekuse võlu ja valu: kuidas mõista ja õpetada andekat last

kursus toimub vene keeles

Toimumise aeg

17.03.2014 - 17.04.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20 tundi)

Sihtgrupp

vene õppekeelega koolide klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad

Eesmärk

suurendada valmisolekut ja kompetentsust andekate lastega töötamiseks, omandada oskusi andekate laste õpetamisel ja nende toetamisel koolis.

Sisu

Andekus kui õpilase hariduslik erivajadus. Andekuse erinevaid käsitlusi ja müüte. Andekuse liigid. Andekate laste isiksuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Loovus kui andekuse komponent. Andekate arengu toetamise ja stimuleerimise võimalusi. Andekate laste eripärade arvestamine õppe-ja kasvatusprotsessi läbiviimisel koolis. Loov- ja uurimustööde osa andeka lapse õpimotivatsiooni kujundamisel ja õppimisele suunamisel. Andeka õpilase õpi- ja käitumisraskused, probleemide ennetamise ja lahendamise võimalused. Õppematerjali kohandamine vastavalt õpilaste vajadustele. Individuaalse õppekava koostamine. Koostöö ja meeskonnatöö koolis andekate õpilaste arengu toetamiseks. Koostöö võimalusi andekate laste vanematega.

Õpiväljundid

-teab andekuse eri käsitlusi, andekaid õpilasi iseloomustavaid faktoreid ja nende õppimist mõjutavaid tegureid;
-oskab märgata andekaid õpilasi ja leida võimalusi nende arengu toetamiseks koolis, k.a. loov- ja uurimustööde juhendamisel ja rakendamisel;
-oskab koostada individuaalset õppekava arvestades õpilase hariduslikke erivajadusi ja kohandada õpiülesandeid vastavalt õpilase arengu tasemele;
-tunneb andekate laste vanemate ootusi ja oskab teha nendega koostööd.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnaks

koolitaja kompetentsus

ekspert

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes ja nõutekohase iseseisva töö koostamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Maria Tilk, PhD Marina Vannik, MA Galina Värinen, MA Irina Logvina, Ljudmilla Rozdestvenskaja, õpetajad-praktikud

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.03.2014 - 1.sessiooni 1.õppepäev
18.03.2014 - 1.sessiooni 2.õppepäev
19.03.2014 - 1.sessiooni 3.õppepäev
16.04.2014 - 2.sessiooni 1.õppepäev
17.04.2014 - 2.sessiooni 2.õppepäev