HRC0229/2 - Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.10.2019

Registreerimise tähtaeg

21.10.2019

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Koolieelsete lasteasutuste õpetajad, õpetaja abid, assistendid, juhid , tugiteenuste osutajad (eripedagoogid, logopeedid) ja teised, keda teema huvitab, sh huviringide juhendajad ja lapsevanemad

Eesmärk

osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid

Sisu

Lapse arengu toetamine läbi tehnoloogiaga rikastatud õpitegevuste lapsekeskse kasvatuse kontekstis. Õpperobootikaga lõimitud näidistegevuse läbiviimine. Tegevuskavade koostamine, testimine, viimistlemine ja kokkuvõtete tegemine.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel osaleja:
- näeb võimalusi robootikavahendite lõimiseks õppe- ja kasvatustegevustes,
- oskab kasutada koolitusel kasutatud robootikavahend(it)eid töös lastega,
- tunneb lapsekeskse kasvatuse põhialuseid ning oskab nendega arvestada robootikaga rikastatud tegevuste kavandamisel.

Eeldused

Koolitusel osalejal on võimalus oma asutuses või endal kasutada robootilisi platvorme.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks on piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise ja valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud alushariduse valdkonnas.

Lõpetamistingimused

Kursuse ülesehitus lähtub ülikooli-lasteaia partnerluse ja õpetajate koosloome põhimõtetest, mida rakendatakse Tallinna Ülikoolis väljatöötatud õpetaja professionaalse arengu programmi „Õpetaja Innovatsioonilabor“ mudeli alusel. Koolitus toimub ühepäevase õppesessioonina. Õppemeetoditena rakendatakse lühiloengut, koosloomet, rühmatööd, disainmõtlemist, õpitegevuse simulatsiooni, õpitegevuse vaatlust, õpisituatsiooni analüüsi, videoid, ajurünnakuid, individuaalseid ülesandeid ning reflektsiooni. Osalejad loovad lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest lähtuvaid tehnoloogiaga rikastatud tegevuste kavu. Osalejad jagavad omavahel kogemusi ning annavad vastastikku konstruktiivset tagasisidet.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Maire Tuul (vastutav õppejõud), MA Janika Leoste (vastutav õppejõud), MA Kätlin Valge, MA Kerli Stein, MA Katrin Tiivas, MA Livia Jakobson, PhD Tiiu Tammemäe, PhD Tiia Õun, BA Anastassia Skiperskaja (tehniline assistent), BA Ragnar Pääslane (tehniline assistent)

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
26.10.2019 10:00-10:45 Lapse arengu toetamine läbi tehnoloogiaga rikastatud õpitegevuste lapsekeskse kasvatuse kontekstis. Loeng
26.10.2019 10:45-11:45 Õpperobootikaga lõimitud näidistegevuse läbiviimine. Praktikum
26.10.2019 11:45-12:00 Paus
26.10.2019 12:00-13:30 Tegevuskavade testimine, viimistlemine ja kokkuvõttev arutelu. Praktikum ja analüüs.
26.10.2019 13:30-14:00 Lõuna
26.10.2019 14:00-15:30 Tegevuskavade testimine koos vaatlusega ja vahetu refleksioon. Praktikum
26.10.2019 15:30-15:45 Paus
26.10.2019 15:45-17:15 Töögruppide moodustamine (kuni kuus viieliikmelist gruppi) ning grupis tegevuskavade koostamine. Rühmatöö.