Läbiva teema “liiklusohutus” lõimimine ainetundidesse
Kursuse kood HKC0043/2
Toimumise aeg 26.10.2017 - 30.11.2017
Toimumise koht Tartu loodusmaja, Lille 10.
Sihtgrupp Põhikooli ja gümnaasiumi astme õpetajad. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
Eesmärk Kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi läbiva teema “liiklusohutus” lõimimiseks oma aine tundides. Läbivate teemade lõimise eesmärgiks õppetöös on valmistada õpilasi ette elus toimetulekuks nii õppimise ajal kui ka tulevikus, iseseisvasse ellu astununa.
Sisu Sisu: 1. päev: Sissejuhatus ja isikliku õpieesmärgi seadmine. Ülevaade liiklusolukorrast Eestis, liikluõnnetuste põhjused. Muudatused liiklusseaduses. Läbiva teema liiklusohutus sidumine ainetundidega
2. päev: Läbiva teema sidumine kooli- ja klassivälise tegevusega. Õppematerjalide ja dokumentatsiooni koostamine lähtudes läbivast teemast. Õpitu kinnistamine.
Iseseisev töö: Kursuse raames on valminud ja esitatud praktikas kasutatav õppematerjal (õppeaine teema+ läbiv teema).
Meetodid: Ettekanne, grupitöö, arutelu, analüüs.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppetöö koosneb 12 auditoorsest tunnist (2 õppepäeva) ja iseseisvast tööst, mis tagasisidestatakse. Kahe koolituspäeva vahele jääb 1 kuu aega, koostamaks õppematerjal, mis käsitleb teemat liiklusohutus.
Õpiväljundid • omab ülevaadet liiklusolukorrast Eestis ja teab peamisi laste ja noortega liiklusõnnetuste toimumise põhjuseid;
• tõlgendab peamisi muutusi kehtivas Liiklusseaduses;
• loob seoseid liiklusohutuse valdkonna ja oma aine tundide teemade vahel;
• oskab koostada õppematerjale oma õppeaines, mis toetavad läbivat teemat “liiklusohutus“;
• kaardistab läbivat teemat „liiklusohutus“ oma aine raames ning täidab läbivat teemat kajastavat dokumentatsiooni.
Eeldused Õpingute lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö õigeaegne esitamine ja esitlemine. Tallinna Ülikooli tunnistus juhul, kui õpiväljundid on saavutatud. Juhul, kui õpiväljundeid ei saavutata, siis väljastatakse tõend osalemise kohta koos läbitud teemade kirjeldusega.
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb 12 auditoorsest tunnist (2 õppepäeva) ja iseseisvast tööst, mis tagasisidestatakse. Kahe koolituspäeva vahele jääb 1 kuu aega, koostamaks õppematerjal, mis käsitleb teemat liiklusohutus. Nädal enne teist koolituspäeva tuleb õpetajatel kirjalikult esitada oma õppematerjal ja teisel korral kohtudes tehakse liftikõne stiilis ettekanded ja analüüsitakse valminud õppematerjale. Koolitaja saadab igale koolitatavale kirjaliku tagasiside tema õppematerjalile.
Õpikeskkond Koolitusel on tagatud tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Haapsalu kolledžil on olemas kaasaskantav klassikomplekti jagu tahvelarvuteid (iPad) ja mobiiltelefone (iPhone), tagamaks koolituse käigus IT vahendite kasutamine (digipädevuse rakendamine).
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 2 aastat, Üldhariduskoolis õpetamise kogemus või väga hea riikliku õppekava järgse teemavaldkonna tundmine.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jana Õnneleid: Õnneleid Liikluskool OÜ.
TLÜ Haapsalu kolledž Liiklusohutuse eriala vilistlane.
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse maksumus üksikisikule on 55 eurot (ei lisandu käibemaksu). Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on tasuta töötavatele põhikooli ja gümnaasiumi astme õpetajatele. Koolituse katkestamisel on Haapsalu kolledžil õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 23
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Kaldas, heli.kaldas@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.10.2017    10:00-17:00 1. koolituspäev Jana Õnneleid, TLÜ Haapsalu kolledž  
 27.11.2017    10:00-17:00 2. koolituspäev Jana Õnneleid, TLÜ Haapsalu kolledž