Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine
Kursuse kood AYC0290/1
Toimumise aeg 22.10.2020 - 04.11.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad, kes tegelevad vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega. Osalema on oodatud vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk Vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis- ja poliitikakujundamise alaste teadmiste ja oskuste kasvatamine ning hoiakute ja väärtuste arendamine, et luua tänapäevaste teadmiste ning koostööoskustega esindus- ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes
- esindab tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve
- toetab nende arengut ja kaasatust
- osaleb vabariigi- ja kohaliku tasandi poliitikakujundamises.
Sisu Statistikaameti prognoosi kohaselt vananeb Eesti rahvastik kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb. Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel. Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on veel palju vaja ära teha. Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama.
Pakume organisatsioonide esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamise arenguprogrammis.
Arenguprogrammis osalejad läbivad 10 õppemoodulit (vt allpool lehte lingitud), mille kaudu on nendest kujunenud koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustik, kes jätkab muutuste elluviimist Eesti vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

1. õppesessioon - 22.10.2020 - 23.10.2020
„Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid“, lektorid Tiina Tambaum, Mari-Liis Jakobson ja Katrina Koppel

2. õppesessioon - 25.11.2020 - 26.11.2020
„Võimestav kommunikatsioon“, lektorid Mart Soonik ja Katrin Aava

3. õppesessioon – 15.12.2020 - 16.12.2020
„Disainmõtlemine ja generatiivsed uuringud“, lektor Kai Pata

4. õppesessioon - 27.01.2021 - 28.01.2021
„Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis“, lektorid Mart Laanpere, Tiina Tambaum

5. õppesessioon – 17.02.2021 ja 18.02.2021
Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis, lektor Linda-Helene Sillat

6. õppesessioon – 17.03.2021 - 21.04.2021
„Õppimine vanemas eas“, lektorid Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Liili Abuladze, Tiina Tambaum

7. õppesessioon – 18.03.2021 - 22.04.2020
„Ühiskonna vananemine", lektorid Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Liili Abuladze, Tiina Tambaum

8. õppesessioon – 19.05.2021 - 20.05.2021
„Koostööoskuste arendamine“, lektorid Marju Medar, Tiina Tambaum

9. õppesessioon – 8.06.2021 - 9.06.2021
„Individuaalne vananemine“, lektorid Saima Kuu, Marju Medar, Tiina Tambaum

10. õppesessioon - 8.09.2021 - 9.09.2021; 6.10.2021 - 7.10.2021; 3.11.2021 - 4.11.2021
„Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ning huvikaitse korraldaja arenguprogramm „Ennastjuhtivaks vananejaks““ lektor Tiina Tambaum jt.

NB! Programmi kandideerimise tingimustega saate tutvuda täpsemalt ka MTÜ Kuldse Liiga kodulehel: http://www.liiga.ee/koolitused/tallinna-ulikooli-arenguprogramm-vanemaealiste-huvikaitse-voimekuse-arendamine/
Õpiväljundid Programmi läbinud inimene:
- oskab olla oma organisatsiooniga kaasatud projektides, milles arendatatakse vanemaealiste sihtgrupi teenuseid ja lahendusi;
- kasutab disainmõtlemise meetodeid; oskab hinnata oma organisatsiooni vajadusi digipädevuste arendamisel, et organisatsioon suudaks huvikatsetegevustes kasutada tõhusaid ja üldkasutatavaid kanaleid ja vahendeid;
- kasutab võimestava kommunikatsiooni oskusi ja kommunikatsiooni kui vahendit sotsiaalsete muutuste läbi viimiseks;
- mõistab, kuidas toimib kodanikuühiskond; kasutab huvikaitse meetodeid ja planeerib huvikaitse tegevusi;
- tunneb ja kasutab oma organisatsioonis ja võrgustikes vastastikuse õppe (sh põlvkondade vahelise õppe) põhimõtteid;
- oskab leida ja interpreteerida ühiskonna vananemist kirjeldavat statistikat ja uuringutulemusi;
- tunneb ära ealise diskrimineerimise juhtumid ja pakub välja lahendusi; tunneb vananemise füsioloogilisi ja sotsiaalseid muutusi, on terviseedenduse liikumise eestvedaja organisatsioonis, kogukonnas ja ühiskonnas;
- mõistab, mis on kodanikuaktiivsus ja osaleb vanemaealistega seotud valdkondades teenuste arendamisel, kasutades koosloome põhimõtteid ja disainmõtlemise meetodeid.
Eeldused Osaleja on valmis kogu programmi jooksul tegema koostööd oma organisatsiooni teiste liikmetega; osaleja ja tema organisatsioon on valmis algatama tegevusi, mis on seotud vanemaealiste huvikaitsega ja läbi viima oma valdkonna huvikaitseprojekti.
Lõpetamistingimused Programm on üles ehitatud disaini- ja arenduslabori vormis, mille eesmärk on aidata osalejatel koguda samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni arendustegevusi, sh oskused tajuda oma rolli organisatsiooni ja valdkonna arendamisel, märgata ja reageerida, kaasata kolleege, teha võrgustikutööd ja koostööd siht- ja sidusgruppidega.
Arenduslabori formaadis läbiviidava õppetöö lõpptulemus on osalejate organisatsioonides tõstatatud probleemi lahendamise projekti ehk huvikaitseprojekti elluviimine.
Praktiliste tööde lühikirjeldused:
- Moodulites õpitava edasi õpetamine oma organisatsioonis kõikide moodulite vältel.
- Digipädevuste kaardistus oma organisatsioons.
- Mini-huvikaitse plaani koostamine
- Osalemine teenusedisaini häkatonis
- Mini-terviseedenduse plaani koostamine
- Oma organisatsiooni eesmärkidest lähtuva huvikaitseprojekti planeerimine ja läbiviimine.

Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Õpperuumid on loodud koostöötegevusteks, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Õppepäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Õpe toimub nii ülikooli auditooriumis kui ka oma organisatsioonis, toimuvad külastuskäigud ja vaatlused ka teistesse organisatsioonidesse.
Koolitaja kompetentsus Kõikidel koolitajatel on vähemalt MA-kraad, varasem täiskasvanute koolitamise kogemus ja koolituskogemus vanemaealiste huvikaitse ja arendamise valdkondades.
Maht 15 EAP (kontaktõpe 192 tundi, iseseisevõpe 198)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Aava, Mart Soonik, Tiina Tambaum, Kai Pata, Mart Laanpere, Marju Medar, Lauri Leppik, Luule Sakkeus, Linda Helene Sillat, Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel, Saime Kuu jt.
Kursuse hind 638 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Hind partnerluse programmist osavõtjale 638 EUR (29 eurot päev ). Hind sisaldab ka kohvipause. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
MOODULID
Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid
Võimestav kommunikatsioon
Disainmõtlemine ja generatiivsed uuringud
Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis
Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis
Õppimine vanemas eas
Ühiskonna vananemine
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp