LTC0352/1 - Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.04.2021

Registreerimise tähtaeg

15.04.2021

Toimumise koht

Zoom veebikeskkond

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad; treenerid, spordiorganisatsioonide juhid ja ametnikud, tugipersonal (füsioterapeudid, kohtunikud, intstruktorid).

Eesmärk

saada ülevaade, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida; tunda väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses, osata näha enda kui spordiorganisatsiooni esindaja rolli väärkohtlemise ennetamises ning väärkohtlemise mõju sportlase tulemustele

Sisu

Väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed. Väärkohtlemise riskitegurid spordis. Väärkohtlemise mõju noorsportlasele ja väärkohtlemise ennetamise olulisus. Väärkohtlemise näited spordis – Eesti ja teiste riikide näited. Väärkohtlemise indikaatorid – kuidas tunda ja lugeda märke? Abivajav ja hädaohus laps – millal ja kuidas sekkuda? Treeneri võimalused sekkumiseks abivajava või hädaohus lapse märkamisel. Abi küsimise barjäärid lapse jaoks. Spordiorganisatsiooni reeglid sekkumiseks. Abivõimalused Eestis väärkohtlemise kahtluse korral. Väärkohtlemise ennetamine ning lapse heaolu tagamine spordiklubi ja treeneri poolt.

Õpiväljundid

teab lapse seksuaalse väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid, oskab väärkohtlemist ära tunda ning asjatundlikult reageerida; omab esmaseid oskusi väärkohtlemise ennetamiseks spordikeskkonnas.

Eeldused

Osalema on oodatud kõik, kel soov pöörata tähelepanu sportlase heaolule ja arengule, sh oskus näha sportlast väljaspool sport. Varasem teadlik kokkupuude väärkohtlemise juhtumitega spordivaldkonnas või selle väliselt ei ole eelduseks. Huvi lapse arengu ja heaolu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.

õpikeskkond

Veebikeskkond, õppijal vajalik arvuti, kaamera, mikrofon ja internetiühendus.

koolitaja kompetentsus

Brit Tammiste (MA), justiitsministeeriumi nõunik alates 2007. 2018. aastast koordineerinud asutuste ülest laste väärkohtlemise ennetustööd spordivaldkonnas kaasates mitmete asutuste esindajad (sh lastekaitse). Koolitanud spordialaliitude ja -klubide üleselt ning põhiselt treenereid, spordiorganisatsioonide esindajaid. Osalenud rahvusvahelises koostööprojektis StarttoTalk, sh selle eestindamises. Nõustanud spordialaliite ennetustegevuste planeerimisel ning temaatilise teavitustöö tegemisel.
Elina Kivinukk, psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Omandanud magistrikraadi sporditeadustes keskendudes sporditreenerite juhendamisstiilidele ning viisidele, kuidas treenerid õpetavad eluks vajalikke oskusi. Lisaks on läbi viinud koolitusi nii vaimse tervise kui psühholoogilise turvalisuse teemadel erinevatele sihtgruppidele ning on Eesti spordikaplanaadi eestvedaja.
Anna Frank-Viron - (MBA), lastemajateenuse juht, omab EQF tase 7 sotsiaaltöötaja kutset:

Lõpetamistingimused

Osalemine loengutes ja aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk

Kursuse hind

50 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistust mahus 6 ak tundi. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.04.2021 10:00-11:30 Seksuaalse väärkohtlemise mõiste, riski- ja kaitsetegurid (sh spordis). Näited; seksuaalse väärkohtlemise levik, põhjused, seos vaimse ja füüsilise vägivallaga; seksuaalne väärkohtlemine spordis. Näited
16.04.2021 11:30-11:40 Paus
16.04.2021 11:40-13:10 Abi küsimise barjäärid ja võimalused väärkohtlemise korral; reageerimine väärkohtlemise juhtumi korral: treeneri oskused; väärkohtlemise mõju ja tagajärjed
16.04.2021 13:10-13:20 Paus
16.04.2021 13:20-14:30 Ennetus: treenerite võimalused ja oskused laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks (lastega töötamise piirang; laste informeerimine ja võimestamine; ennetus kui igaühe ülesanne, võimalus ja kohustus). Toolbox: ennetusmaterjalid ja juhendmaterjalid (sõnumid lapsevanematele; sõnumid lastele ja noorsportlastele).
16.04.2021 14:30-14:40 Küsimused, lõppsõnad