Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood YKC0019/5
Toimumise aeg 05.09.2018 - 26.09.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5 (Mare hoone), ruum M-648, M-649
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu - Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 32 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Anne Pirn, Birjo Tartu
Kursuse hind 249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak/h loenguid, 6 ak/h praktilisi näidisülesandeid, elektroonilisi ja/või paberkandjal loengumaterjale ja kahte kohvipausi koolituspäeva kohta. Täishind 249 eurot, 229 eurot (2 ja enam osalejat ühest ettevõttest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).
Minimaalne osalejate arv 18
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.09.2018    10:00-16:30 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Asjaõigus. Näidisülesanded. Merle Eamets M-648
 12.09.2018    10:00-17:15 Sissejuhatus võlaõigusseadusesse. Võlaõigusseadus. Näidisülesanded. Merle Eamets M-648
 19.09.2018    10:00-13:15 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach M-648
 19.09.2018    14:00-15:30 Kinnisvara kindlustamine. Anne Pirn. M-648
 19.09.2018    15:45-16:30 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu M-648
 20.09.2018    10:00-13:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson M-648
 20.09.2018    14:00-16:30 Pärimisseadus. Perekonnaseadus Reeli Eelmets M-648
 20.09.2018    16:30-18:00 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus.Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi M-648
 26.09.2018    10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused. Merle Eamets M-648
 26.09.2018    11:45-12:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm M-648
 26.09.2018    13:15-14:45 Näidisülesanded. Merle Eamets, Peeter Nurm M-648
 26.09.2018    15:00-16:30 Näidisülesanded. Kokkuvõted. Merle Eamets, Peeter Nurm M-648