HRC0527/2 - Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid ("Õppimise ja õpetamise alused" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

02.09.2024 - 26.01.2025

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

Õpetajana töötavad või alustavad isikud, kellel puudub pedagoogiline (õpetajakoolitus) ettevalmistus).

Eesmärk

Omandada teaduspõhine arusaam sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside olemusest ja toimimisest eri vanuses õppijal (sh õpetaja ise), õppimise emotsionaalsete ja sotsiaalsete aspektidega arvestamise olulisusest, õpetaja võimalustest toetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arengut; mõtestada õpetaja rolli grupi juhina ja grupiprotsesside mõjutajana seotuna sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arenguga; kujundada arusaam kriisiolukordade ennetamisvõimalustest ja valmisolek koostöiseks sekkumiseks.

Sisu

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid. Sotsiaalsete ja emotsionaalsete aspektide käsitlemine üksiku õppija kontekstis, ka klassi ja kooli kontekstis (sh suhtlemine lapsevanematega). Sotsiaal-emotsionaalsete protsesside areng (seotuna aju arenguga), ümbritseva keskkonna roll arengu toetamisel. Õpetaja võimalused luua keskkond, mis toetaks parimal moel õppija sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arengut. Grupiga töötamise eripärasid ja õpetaja võimalusi käsitlemaks gruppi kui ressurssi. Õpetaja enda professionaalne areng, heaolu ja teadlikkus sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside kontekstis. Kriisiolukorras käitumise põhimõtteid.

Õpiväljundid

teadvustab oma vastutust emotsionaalselt toetava ja kaasava õpikeskkonna kujundajana; analüüsib õpetaja võimalusi sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arengu toetamisel klassiruumis; teadvustab grupis töötamise oskuse olulisust õppimise eeldusena ja toetab koostöise grupi kujunemist; märkab enda ja teiste emotsionaalset seisundit, hindab sotsiaalsete- ja emotsionaalsete oskuste rolli eri õpisituatsioonides toimetulekul (sh suhtlemine kolleegide ja lapsevanematega); mõistab, kasutab, reflekteerib enda suhtlemisoskuste (sh aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konfliktide juhtimine, suhtlemistõkked, sotsiaalne taju, esinemisoskus, suhtlemine erinevates gruppides) mõju igapäevases töös õpetajana; kirjeldab sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside sisulisi (sh arengulisi) aspekte, toetudes teaduspõhistele teadmistele hariduspsühholoogiast; märkab ja on teadlik kriisiolukordade ennetamisvõimalustest, on valmis koostöiseks sekkumiseks.

Eeldused

Kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Iseseisva tööna teevad õppijad eri suurustega meeskondades loeng-seminarides jagatud ülesandeid, mille kaudu saavad analüüsida sotsiaalsete- ja emotsionaalsete protsesside olemust, toetamise võimalusi ja kinnistada loeng-seminarides läbitud teemasid. Iseseisvad ülesanded sisaldavad kirjanduse läbitöötamist, praktiliste harjutuste
ettevalmistamist, eneseanalüüsi jms. tegevusi. Samuti grupi teiste liikmete toetamist ühise töö ettevalmistamise teel ning teiste gruppide tööde jooksvat tagasisidestamist. Iseseisva töö ülesanded ja tähtajad on täpsemalt kirjeldatud kursuseprogrammi lisas olevas failis, kuid täpsustakse üle ka loeng-seminarides. Kõik iseseisva töö ülesanded koondatakse koos loodud „Õpetajaraamatusse“, mis asub Google Drive keskkonnas.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Poom-Valickis, Kriste Talving

Kursuse hind

1510 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3