Õppimist toetav hindamine
Kursuse kood IKC0094/2
Toimumise aeg 26.09.2018 - 15.11.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Sihtgrupp Üldhariduskooli õpetajad, õppealajuhatajad
Eesmärk saada tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas
Sisu Kaasaegne õpikäsitus, 21. saj õpioskused ning nende toetamine hindamise abil. Kaasaegne õpikäsitus ja hindamine (RÕKi põhjal). Kokkuvõttev- ja kujundav hindamine. Kujundava hindamise olemus: mõiste, eesmärk, protsess. 21. sajandi õpioskused, nende seos nende seos üldpädevuste ja kujundava hindamisega. Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess. Kujundava hindamise mõju õpimotivatsioonile ja eneseregulatsiooni toetamisele. Õppimist toetav hindamine ja tagasiside. Tagasiside ja kujundav hindamine. Õppijat toetav (hinnanguvaba) tagasiside. Võimekususkumused (ability beliefs) ja õpetaja roll juurdekasvu usku (growth mindset) toetava tagasiside andmisel. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) roll ja võimalused hindamisel ja tagasisidestamisel. Õpitulemustest ja kriteeriumidest lähtuv tagasisidestamine erinevates ainetes. Pädevuspõhine tagasiside, mõtlemistasandite taksonoomiale põhinev tagasiside. Õppija enesehindajana: tagasisidest eesmärkideni. Sessioonide vahele jääv aeg on praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse õppematerjale, soovitusi lisalugemiseks jm olulist. Veebikeskkonda pannakse tagasisidestamiseks üles ka õppijate poolt koostatud iseseisvad tööd.
Õpiväljundid teab kujundava hindamise eesmärke, sisu ja rakendusvõimalusi;
• mõistab õpilase ja õpetaja rolle ja vastutust kujundava hindamise protsessis;
• analüüsib õpilaste õppimist ja oma tööd;
• kasutab kursusel saadud informatsiooni õppimist toetava tagasiside andmisel ning õpetamise kavandamisel ja arendamisel;
• rakendab õppeprotsessis erinevaid õppimist ja arengut toetava tagasisidestamise viise
Eeldused õpetaja amet
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb neljast õppepäevast kahe sessioonina. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid.Iseseisev töö: eneseanalüüsid, märkamisülesanne „Märka ja tunnusta!“; kujundava hindamise põhimõtete kavandamine ja rakendamine oma igapäevatöös ning nende tulemuslikkuse analüüs
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Poom-Valickis , PhD; Mari-Mall Feldschmidt, MA; jt Luule Niinesalu , MA
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.10.2018    - I sessioon 26.septembril    
 29.10.2018    - III sessioon    
 10.11.2018    - IV sessioon 10.novembril 2018    
 14.11.2018    - II sessioon 15.oktoobril 2018