Õppimine vanemas eas ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0289/1
Toimumise aeg 17.03.2021 - 21.04.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk arendada enda kui vanemaealiste huvikaitsega tegeleva organisatsiooni liikme teadmisi õppimisest vanemas eas, et olla teadlik vanemas eas õppimise mõjust ja õppimisvõime muutustest normaalsel vananemisel ning oskust toetada vanemaealiste õpet kogukonnas, tööl ja kodus; arendada kriitilise mõtlemise oskust elukestva õppe poliitikate ja regulatsioonide hindamiseks.
Sisu Vastastikuse õppe põhimõte ja selle rakendamine, areng ja õppimine vanemas eas. Miks on vanemaealiste õppimise ja arendamise teema oluline? Sotsiaal-demograafilised põhjused. Õppimine kui inimese teadliku vananemise viis.
Õpivõime muutused normaalsel vananemisel. Vanemaealiste õppe korraldamise vormid (Briti ja Prantsuse lähenemine). Vanemaealiste õppe valdkonna alusdokumendid Eestis. Vanemaealiste õppe praktika teistes riikides.
Haridusgerontoloogia arengulugu ja kriitiline analüüs. Vanemaealiste õppimise praegune olukord Eestis – mida tehakse ja mida võiks teha? Põlvkondade vaheline koostöö kogukonnas/kodus/tööl: koostöö liigid, edutegurid, riskid, kasu vanemaealistele, noortele ja kogukonnale. Põlvkondade vahelise koostöö näited Eestis ja mujal maailmas. Digipädevuste kui uute üldoskuste levik põlvkondade vahel. Põlvkondade vahelise õppe projekti ettevalmistus. Teadmiste jagamise korraldus töökeskkonnas ja kogukonnas, loomuliku juhendamise (naturalistic tutoring) toetamine. Vananemiskogemuse jagamine kogukonnas ja kodus.
Õpiväljundid teab, millised on kognitiivsete võimete muutused normaalsel vananemisel; oskab kriitiliselt hinnata vanemaealiste õppe praktikaid, plaane ja poliitikameetmeid; oskab planeerida põlvkondadevahelist õpet, sh vastastikuse õppe projekti.
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Loeng, arutelud, vastastikuse õppe projekti planeerimine, iseseisev töö kirjandusega, andmekogumine
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Õppeklassis on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Õppepäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus vähemalt magistrikraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Liili Abuladze.
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp