HRC0353/1 - Kuidas õpetajate mentorina tasakaalu hoida?

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

29.10.2020 - 18.03.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

34 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

mentori baaskoolituse läbinud tegevmentorid õppeasutustest

Eesmärk

saada võimalus eneseanalüüsiks õpetaja-mentorina, enda rolli teadvustamiseks ja arendamiseks, sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste harjutamiseks eesmärgiga toetada õpetaja-mentori professionaalset arengut ja tööks vajalike ressursside tasakaalustatud kasutamist mentorluse rakendamisel organisatsioonis.

Sisu

Õpetaja-mentori roll mentorluse toimimisel, selle arendamine. Õpetaja-mentor suhtes enda, mentee/õpetaja ja õppijatega. Sotsiaalsed ja isiksuslikud ressursid, nende kasutamine. Eneseanalüüs ja selle toetamine. Koostöö ja toimetulek konfliktiga. Minapilt ja enesehinnang. Mentori rollist tulenevad väljakutsed ja võimalused. Läbipõlemise vältimine. Juhtumite analüüs.

Õpiväljundid

on teadlik enda ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada; mõistab ennast kui suhtlejat ja enda rolli eri suhtlussituatsioonides; suudab ennast analüüsida õpetaja ja mentorina, toetada mentee/õpetaja ja õppija eneseanalüüsi

Eeldused

Kogemus mentorina

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, internet, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavad eraldumise võimalused jne

koolitaja kompetentsus

Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub 6 grupisupervisiooni moodulina. Lähiõppe maht 24 tundi. Grupisupervisioonidel tegeldakse mentori tegevuses esinevate probleemide uurimise ja mõistmisega, analüüsitakse enda kui mentori ja õpetaja tugevusi ning arenguvõimalusi superviisorite juhendamisel. Kasutatavad meetodid: vestlused, rollitreening, töö väikestes gruppides, situatsioonide vaatlemine ja analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

MA Maili Liinev

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.10.2020 13:00-17:00
18.11.2020 -
02.12.2020 -
13.01.2021 -
11.02.2021 -
18.03.2021 -