HRC0134/8 - Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I

Toimumise aeg

18.09.2023 - 31.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 40 tundi)

Sihtgrupp

Vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse õpetajad, juhid ja eesti keele õpetajad vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse rühmas

Eesmärk

saada tuge tulemaks toime eesti keele kui teise keele õpetamisega, kujundada oma oskust analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja rühma meeskonnatööd vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse rühmas.

Sisu

1. Lapse arengu toetamine keeleõppe kaudu
Keeleõppe tähtsus varajases eas lapse kognitiivse arengu toetamisel. Keele omandamine läbi mängu ja lapsest lähtuva õppimise ning kasvatuse kaudu. Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed. Lapse individuaalsuse arvestamine õppe- ja kasvatustegevustes. Eesti keele kui teise keele omandamise eripärased jooned. Mitmekeelse lapse areng ja suhtumisest mitmekeelsusesse. Parimad rahvusvahelised praktikad laste keeleõppe ja võrdsete võimaluste toetamisel.
2. Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus laste eesti keele kui teise keele õppe toetamisel
Lapse keele õppimist toetava mängulise kasvukeskkonna kujundamine. Lapsest lähtuv lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, korraldamine, keeleõppe meetodid. Lapse eesti keele kui teise keele hindamise metoodika. Lastevanematega koostöö lapse arengu toetamisel ja arenguvestluste korraldamine.
3. Suhtlemine rühmas laste keeleõppe toetamisel
Koostöö rühmas lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel. Lastevahelise suhtlemise ja koostöö toetamine mängus ja õppe- ja kasvatustegevuses. Suhtlemine meeskonnas laste, lastevanemate ja kolleegidega ning kogemuste refleksioon laste keeleõppe korraldamisest.
4. Koostööoskuste arendamine ja rühma refleksioon laste keeleõppe toetamisel
1. päeval eesti keele õpetajate õppe- ja kasvatustegevuste analüüs videovaatluste põhjal, eneserefleksioon õpetaja professionaalsuse mudelist lähtuvalt. 2. päeval toimub vaatluspraktika- 4 t praktika - aktiivsed keeleõppe meetodid, keele arengu toetamine, lapsest lähtuva ja mitmekülgse kasvukeskkonna loomine, meeskonnatöö keeleõppe toetamisel (kahesuunalised või keelekümblusrühmad).

Õpiväljundid

teab oma rolli lasteaia meeskonnas ja aitab kaasa koostöö kujunemisele laste eesti keele kui teise keele oskuse toetamisel rühmas;
oskab eesmärgistada, kavandada ja reflekteerida eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatustegevust individuaalsel ja meeskondlikul tasemel lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja Euroopa alushariduse keeleõppe portfooliost;
oskab toetada laste eesti keele kui teise keele oskust, et lapsed omandaksid eesti keele lasteaia lõpetamisel vähemalt A1 tasemel;
oskab vaadelda ja toetada lapse arengut, märgata lapse kultuurilist eripära;
kasutab sobivaid suhtlemis- ja käitumisviise laste, kolleegide ja lastevanematega;
oskab luua lapsest lähtuva ja mitmekülgse kasvukeskkonna varajaseks keeleõppeks, sh eesti keele kui teise keele õppeks.

Eeldused

Eestikeelse õpetaja eelduseks on, et tal on eesti keel emakeelena või siis eesti keele tase C1.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusasutuse juhtimisest ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Toimub neli 2-päevast õppesessiooni, kus esimesel õppepäeval on lasteaedade meeskonnad koos ja teisel päeval ainult eesti keele õpetajad. Kogu kursus toimub kogemusõppe printsiipidele tuginedes osalejaid kaasavalt, õppemeetoditena rakendatakse loenguid, rollimänge, simulatsiooniharjutusi, videoid, rühmatöid, ajurünnakuid, dokumendianalüüsi, individuaalseid ülesandeid ning reflektsiooni. Näidissituatsioonide kõrval on osalejail võimalus läbi mängida nende enda töös ettetulevaid olukordi ja hinnata tegevusi praktiliste vaatluste alusel. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ning täidetakse iseseisvaid ülesandeid. Kuna lasteaiad osalevad meeskondadena, siis juhid ja õpetajad jagavad omavahel kogemusi ning annavad vastastikuselt tagasisidet. Praktikal toimub eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatustegevuste vaatlus ja analüüs nii kohapeal lasteaia personaliga kui ka õppetegevuse raames.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tiia Õun; Kerstin Kööp; Maire Tuul; Monika Pullerits; Kaire Kollom; Jelizaveta Lauri;
Reili Argus; Liis Themas; Lii Lilleoja; Tiiu Tammemäe; Evelyn Neudorf jt.

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Minimaalne osalejate arv

20