Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood YKC0055/1
Toimumise aeg 19.09.2019 - 17.10.2019
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Andmekaitseseadus.
Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs).
Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- tunneb baastasemel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning andmekaitseseaduse üldpõhimõtteid;
- omab alusteadmisi kinnisvaraarenduse ja analüüsi ning kinnisvarainvesteeringute ja finantseeringute kohta;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak
Koolitaja kompetentsus MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 34 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merle Eamets, Reeli Eelmets, Karlis Kolk, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Lily Loidap, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Anne Pirn, Birjo Tartu, Andri Treufeldt
Kursuse hind 299 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 299 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 264 eurot. Üksikpäeva hind 70 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele elektroonilisi ja/või paberkandjal loengumaterjale ning kahte kohvipausi (v.a. 03.10) koolituspäeva kohta.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.09.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.09.2019    10:00-13:15 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Võlaõigusseaduse üldosa teemad. Merle Eamets M648
 19.09.2019    14:00-17:15 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach M648
 26.09.2019    10:00-15:30 Võlaõigusseadus (lepingud, näidisülesanded). Merle Eamets A242
 26.09.2019    15:45-17:15 Kinnisvara kindlustamine. Anne Pirn A242
 02.10.2019    10:00-14:00 Asjaõigus. Näidisülesanded. Merle Eamets S236
 02.10.2019    14:45-17:15 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets S236
 03.10.2019    10:00-13:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson A346
 03.10.2019    14:00-15:30 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi A346
 10.10.2019    09:15-10:00 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu M648
 10.10.2019    10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Merle Eamets M648
 10.10.2019    11:45-12:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS- EN 15733:2010, kutsestandardid, heade tavade koodeks. Peeter Nurm M648
 10.10.2019    13:15-16:30 Näidisülesanded, kokkuvõtted. Merle Eamets, Peeter Nurm M648
 17.10.2019    10:00-13:15 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Andmekaitseseadus. Karlis Kolk M648
 17.10.2019    14:00-15:30 Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs). Lily Loidap M648
 17.10.2019    15:45-17:15 Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud Andri Treufeldt M648