Vahetame vaatenurka: mentorlus alustavale ja kogenud õpetajale
Kursuse kood HRC0233/1
Toimumise aeg 24.09.2019 - 13.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp alustavad ja kogenud õpetajad, kes soovivad õppida ja toetada kolleegide õppimist mentorsuhtes
Eesmärk Mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.
Sisu I Õpetajaks kujunemine ja haridusasutusega kohanemine
Mentorlus kui koostöine õppimine. Mentorsuhte võimalused toetada alustava õpetaja ja kogenud kolleegi professionaalset arengut. Mentorluse roll õppijakeskses koolis.
Professionaalse arengu seaduspärasused. Õppija ning õppimise toetaja roll, ülesanded ja oskused. Eesmärgistamine ja eneseanalüüs.

II Mentorlus kui dialoog
Koostöine õpikäsitus. Sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Suhtlemisoskused ja enesekohased oskused. Aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. Kokkuvõtete tegemine. Minakaitse vältimine. Suhtlustasandid. Suhtlemistõkked. Tunnete juhtimine.

III Mentorlus professionaalse arengu toetamisel
Koostöised tegevused professionaalses arengus. Supervisioon kui positsiooni muutus. Vaatlus. Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside. Suhtlustreening.

IV Eesmärgid
Fookus ja eesmärgid. Tagasiside ja eneseanalüüs. Erinevad eneseanalüüsi toetavad meetodid. Coaching õppimise toetamisel. Tegevuslikud meetodid.

V Tähistamine
Mentorlus kui protsess. Õnnestumiste tähistamine. Tugevuste kaardistamine. Jõustamine. Väärtustav uurimine. Mentori ja õpetaja enesehoid.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
mõistab mentorluse tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele,
teadvustab mentorluse võimalusi vastastikuse õppimise toetamiseks,
mõistab sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise olulisust ning kasutab mentorsuhtes dialoogi,
analüüsib ennast õppija, uurija ning teise inimese õppimise toetajana,
seab eesmärke ning annab professionaalset arengut toetavat tagasisidet.
Eeldused Koolitusele on oodatud alustavad ja kogenud õpetajad, kes soovivad õppida ja toetada kolleegide õppimist mentorsuhtes
Lõpetamistingimused Kursus toimub kogemusõppena: loengud vahelduvad näidete, arutelude ja praktiliste harjutustega, õpitut rakendatakse töökohal ja selle kohta peetakse päevikut
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas töötamise kogemus 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Maht 2 EAP (kontaktõpe 35 tundi, iseseisevõpe 7, praktika 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kaia Lainola, MA; Tiina Pluum
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kutseaasta
Minimaalne osalejate arv 18
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon, 6199527, sirje.ideon@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp