Õppimist toetav hindamine
Kursuse kood IKC0094/1
Toimumise aeg 11.10.2017 - 16.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üldhariduskooli õpetajad, õppealajuhatajad
Eesmärk saada tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas
Sisu Kaasaegne õpikäsitus, 21. saj õpioskused ning nende toetamine hindamise abil. Kaasaegne õpikäsitus ja hindamine (RÕKi põhjal). Kokkuvõttev- ja kujundav hindamine. Kujundava hindamise olemus: mõiste, eesmärk, protsess. 21. sajandi õpioskused, nende seos nende seos üldpädevuste ja kujundava hindamisega. Kujundav hindamine kui terviklik õppeprotsess. Kujundava hindamise mõju õpimotivatsioonile ja eneseregulatsiooni toetamisele. Õppimist toetav hindamine ja tagasiside. Tagasiside ja kujundav hindamine. Õppijat toetav (hinnanguvaba) tagasiside. Võimekususkumused (ability beliefs) ja õpetaja roll juurdekasvu usku (growth mindset) toetava tagasiside andmisel. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) roll ja võimalused hindamisel ja tagasisidestamisel. Õpitulemustest ja kriteeriumidest lähtuv tagasisidestamine erinevates ainetes. Pädevuspõhine tagasiside, mõtlemistasandite taksonoomiale põhinev tagasiside. Õppija enesehindajana: tagasisidest eesmärkideni. Sessioonide vahele jääv aeg on praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse õppematerjale, soovitusi lisalugemiseks jm olulist. Veebikeskkonda pannakse tagasisidestamiseks üles ka õppijate poolt koostatud iseseisvad tööd.
Õpiväljundid teab kujundava hindamise eesmärke, sisu ja rakendusvõimalusi;
• mõistab õpilase ja õpetaja rolle ja vastutust kujundava hindamise protsessis;
• analüüsib õpilaste õppimist ja oma tööd;
• kasutab kursusel saadud informatsiooni õppimist toetava tagasiside andmisel ning õpetamise kavandamisel ja arendamisel;
• rakendab õppeprotsessis erinevaid õppimist ja arengut toetava tagasisidestamise viise
Eeldused õpetaja amet
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb neljast õppepäevast kahe sessioonina. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid.Iseseisev töö: eneseanalüüsid, märkamisülesanne „Märka ja tunnusta!“; kujundava hindamise põhimõtete kavandamine ja rakendamine oma igapäevatöös ning nende tulemuslikkuse analüüs
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Katrin Poom Valickis, TLÜ dotsent; MA Mari-Mall Feldschmidt, Tartu Erakooli õpetaja; Leelo Tiisvelt Randvere Kooli direktor; Oliver Hainsalu.
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 230 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.10.2017    - I sessioon 11.-12.oktoober    
 15.11.2017    - II sessioon 15.-16.11.2017