Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus
Kursuse kood HRC0079/8
Toimumise aeg 03.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, ruum T-304
Sihtgrupp Praktikantide juhendajad praktikasutustes, juhendavad õppejõud, Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste-praktikantide tugiisikud
Eesmärk osata juhendajana senisest efektiivsemalt suunata üliõpilast oma tegevust analüüsima talle konstruktiivset, toetavat tagasisidet andes.
Sisu • Praktika juhendamise olemus ja eesmärk.
• Praktika juhendaja roll, vastutus ja ülesanded.
• Suhetel põhinev õppimine: usaldussuhte loomine, tagasiside andmist võimaldava keskkonna loomine.
• Eneseanalüüsi toetav ja jõustav tagasiside.
• Juhendaja oskused ehk "tööriistakast" praktikandi eneseanalüüsi toetamisel.
Õpiväljundid Õppija
• teadvustab oma rolli, vastutust ja ülesandeid praktika juhendajana;
• oskab luua professionaalset arengut toetavat õpikeskkonda;
• oskab suunata õppija eneseanalüüsi;
• teadvustab enda oskusi ja arenguvajadusi eneseanalüüsi toetajana.
Eeldused töötamine praktikate juhendamisega seotud õpetajana või praktika juhendajana ülikoolis
Lõpetamistingimused Koolitus on oma ülesehituselt:
• terviklik – koolituspäev on üles ehitatud, arvestades õppimist kui terviklikku protsessi, mis hõlmab nii isiksuslikku kui ka professionaalset arengut;
• õppijakeskne ja praktiline – fookuses on õppijate-osalejate küsimused ja väljakutsed, mille lahendamisega tegeletakse, lähtutakse õppijast ja tema kogemusest;
• grupikeskne – programmi vältel tegeletakse teadlikult grupiprotsesside juhtimisega.
Eelnevad põhimõtted on aluseks ka erinevate meetodite valikul koolituse läbiviimisel – koolitusel kasutatakse erinevaid täiskasvanu õppimist toetavaid lähenemisi.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ilona Sillak
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub ESF tegevuse PRÕM 8.5 "Õpetajakoolituse praktika arendamine" raames. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6 199 859, eojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.04.2018