Pedagoogika – õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale II
Kursuse kood HRC0261/1
Toimumise aeg 20.01.2020 - 22.10.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Tööd alustavad või juba õpetajana tegutsevad õpetajad, kellel on vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, kuid kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus.
Eesmärk saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; kujundada valmisolek enesearenguks ja pidevõppeks; kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama ja läbi viima, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.
Sisu Õpetaja roll õppimise toetamisel ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel. Õppimiseks soodsa mikrokliima loomine. Klassiruumi juhtimine ja eneseregulatsiooni- oskuste toetamine. Klassi tundmaõppimine. Sotsiaal-emotsionaalsed aspektid õppimisel. Käitumisraskused. Töö lastevanematega. Klassijuhataja roll.
Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Õppekava. Õpetaja töökava. Läbivad teemad ja lõiming. Üldpädevused, ennastjuhtiva õppija kujundamine. Õpetamine digirikkas keskkonnas. Haridustehnoloogilised võimalused ja vahendid õpikeskkonna kujundamisel. Õppija individuaalsete õpivajaduste toetamine. Õppe diferentseerimine. Õppija eripära (sh õpiraskused), selle märkamine ja toetamine.
Õpetaja kui reflekteeriv praktik. Oma töö tõenduspõhine arendamine. Kutsestandard kui õpetaja eneserefleksiooni alus. Õpetaja arengumapi ehk e-portfoolio koostamine. Individuaalse õpitee analüüs ning edasiste sammude kavandamine
Õpiväljundid oskab märgata ja analüüsida psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus); oskab näha võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks; oskab luua tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks; eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi lähtuvalt õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest kasutades sh IKT vahendeid; analüüsib ja kavandab oma professionaalset arengut õpetajana.
Eeldused Õpetajad, kellel on magistriharidus, kuid puudub ettevalmistus õpetajana töötamiseks.
Lõpetamistingimused Õppetegevuses kasutatakse tõhustatud loenguid, seminare, rühmatöid, praktikume ja õppijaid aktiviseerivaid ning kaasavaid meetodeid. Kursuse kontaktõpe on jagatud viieks mooduliks. Iga moodul kestab kaks-kolm 6-tunnist päeva. Moodulite vahel täidab osaleja iseseisvalt etteantud ülesandeid, mis toetavad kutse omistamiseks vajaliku arenguportfoolio kokkupanekut (nt, ülesanded minitegevus-uuringuks, õpiraskustega õppija toetamiseks, kursusel õpitu teadlik rakendamine ja analüüs)
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 72 tundi, iseseisevõpe 84)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Poom-Valickis, PhD;Kati Aus, PhD; Kadi Georg, MA;Triin Ulla , MA;Kaire Kollom, Teri Talpsep, MA;
Kursuse hind 980 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 17.01.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.01.2020    - I moodul 20.-21.jaanuar 2020    
 25.02.2020    - II moodul 25.-27.veebruar 2020    
 19.05.2020    - III moodul 19.mai 2020    
 17.06.2020    - IV moodul 17.-19.juuni 2020    
 14.09.2020    - V moodul 14.-15.september 2020    
 21.10.2020    - VI moodul 21.-22.oktoober 2020