Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood AYC0088/12
Toimumise aeg 06.10.2016 - 27.10.2016
Toimumise koht Tallinna Ülikool, ruum T-415, A-507, M-648, M-649
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak
Koolitaja kompetentsus MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 28 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merle Eamets, Katrin Aunpu, Tuulikki Laesson, Peeter Nurm, Anne Pirn, Juho Laurits, Hannes Kuhlbach
Kursuse hind 249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Enam kui 2 inimest ühest asutusest: 229 eur/in; EKMK liikmele: 214 eur/in; Üksikpäeva hind: 65 eur/ in; Registreerumine 4-päevasele koolitusele kestab kuni 05.10.2016. Üksikutele järgnevatele koolituspäevadele on võimalik end registreerida kuni 21.10.2016. Hinnas ei sisaldu lõunasöök.
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.10.2016
 
DOKUMENDID
Kinnisvaramaaklerite kutseeksamiks ettevalmistus, 6., 13., 20., 27. oktoober 2016, Tallinna Ülikoolis