Eelkoolipedagoogika
Kursuse kood HRC0036/2
Toimumise aeg 18.09.2017 - 22.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.
Eesmärk Toetada õpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.
Sisu Täienduskoolituse õppekava aluseks on õpetaja pedagoogilised kompetentsid lähtudes Õpetaja tase 6 kutsestandardist.
I moodul - Lapse õppimise ja arengu toetamine
Lapse õppimise ja arengu alused ja nende arvestamine õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja meetodid. Lapse koolivalmiduse hindamine. Erivajadusega laps lasteaias. Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine lapsevanematega.

II moodul - Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine läbi erialadidaktika
Eelkoolipedagoogika alused ja didaktika printsiibid, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus koolieelses lasteasutuses. Õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsioon. Valdkondlik erialadidaktika – keel ja kõne, loodusõpetus, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika. IKT kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.

III moodul - Lapse arengut toetava õpikeskkonna loomine
Õpikeskonna kujundamise põhimõtted lasteaias. Lapse arengut toetav õpikeskkond, õpikeskkonna kvaliteedi hindamine. Mängu tähendus, mängu juhendamine ja mängukeskkond. Avatud õpikeskkonnad, õuesõppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses. Mitmekultuuriline õpikeskkond. Lapse õppimise visualiseerimine.

IV moodul – Refleksioon, nõustamine ja professionaalne enesearendamine.
Õpetaja professionaalsus, pedagoogilised kompetentsid, kutsestandard. Õpetaja tegevuse hindamine, eneserefleksioon. Õpetaja eetika. Koolieelse lasteasutuse pedagoogi tegevuse õiguslikud alused. Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused. Õpetaja suhtlemis- ja nõustamisoskused. Õpetaja professionaalne eneseareng ja õpetaja töö hindamine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab lapse arengu ja õppimise teooriaid, lapse arengu hindamise, eelkoolipedagoogika ja erialadidaktika aluseid;
- tunneb lapse arengu hindamise põhimõtteid ja meetodeid;
- oskab kavandada, läbi viia ja analüüsida õppe- ja kasvatustegevust lasteaias ja kujundada lapse arengut toetavat õpikeskkonda;
- oskab analüüsida enda pedagoogilisi kompetentse ja kavandada professionaalset arengut.
Lõpetamistingimused Kontaktõpe toimub Tallinna Ülikoolis ja lisaks õppekäigud lasteaedadesse. Iga mooduli läbimisel tuleb esitada iseseisev töö. Iseseisvad tööd moodulites:
I Õpimapi koostamine lapse arengu hindamisest.
II Õppe- ja kasvatustegevuse kava koostamine ja analüüs
III Rühma õpikeskkonna analüüs
IV Eneseanalüüsi koostamine kutsestandardist lähtuvalt.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Maire Tuul, MA; Tiia Õun, PhD; Kerstin Kööp, MA; Kaia Köster, MA; Silvi Suur, PhD; Ilona Sillak, Evelyn Neudorf, MA; Maia Muldma, PhD; Edna Vahter, PhD; Inge Timoštšuk, PhD; Lii Lilleoja, MA; Helgi Palm, Aino Ugaste, PhD; Elyna Nevski, MA.
Kursuse hind 550 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.09.2017    - I moodul: 18. - 20.09.2017   M-213 ja M-439
 16.10.2017    - II moodul: 16.- 18.10.2017   T-416 ja M-439
 20.11.2017    - III moodul: 20. - 22.11.2017   M-439
 11.12.2017    - IV moodul: 11. - 13.12.2017   M-439