Eelkoolipedagoogika
Kursuse kood HRC0036/2
Toimumise aeg 18.09.2017 - 22.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.
Eesmärk Toetada õpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.
Sisu Täienduskoolituse õppekava aluseks on õpetaja pedagoogilised kompetentsid lähtudes Õpetaja tase 6 kutsestandardist.
I moodul - Lapse õppimise ja arengu toetamine
Lapse õppimise ja arengu alused ja nende arvestamine õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja meetodid. Lapse koolivalmiduse hindamine. Erivajadusega laps lasteaias. Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine lapsevanematega.

II moodul - Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine läbi erialadidaktika
Eelkoolipedagoogika alused ja didaktika printsiibid, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus koolieelses lasteasutuses. Õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsioon. Valdkondlik erialadidaktika – keel ja kõne, loodusõpetus, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika. IKT kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.

III moodul - Lapse arengut toetava õpikeskkonna loomine
Õpikeskonna kujundamise põhimõtted lasteaias. Lapse arengut toetav õpikeskkond, õpikeskkonna kvaliteedi hindamine. Mängu tähendus, mängu juhendamine ja mängukeskkond. Avatud õpikeskkonnad, õuesõppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses. Mitmekultuuriline õpikeskkond. Lapse õppimise visualiseerimine.

IV moodul – Refleksioon, nõustamine ja professionaalne enesearendamine.
Õpetaja professionaalsus, pedagoogilised kompetentsid, kutsestandard. Õpetaja tegevuse hindamine, eneserefleksioon. Õpetaja eetika. Koolieelse lasteasutuse pedagoogi tegevuse õiguslikud alused. Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused. Õpetaja suhtlemis- ja nõustamisoskused. Õpetaja professionaalne eneseareng ja õpetaja töö hindamine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab lapse arengu ja õppimise teooriaid, lapse arengu hindamise, eelkoolipedagoogika ja erialadidaktika aluseid;
- tunneb lapse arengu hindamise põhimõtteid ja meetodeid;
- oskab kavandada, läbi viia ja analüüsida õppe- ja kasvatustegevust lasteaias ja kujundada lapse arengut toetavat õpikeskkonda;
- oskab analüüsida enda pedagoogilisi kompetentse ja kavandada professionaalset arengut.
Eeldused Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.
Lõpetamistingimused Kontaktõpe toimub Tallinna Ülikoolis ja lisaks õppekäigud lasteaedadesse. Iga mooduli läbimisel tuleb esitada iseseisev töö. Iseseisvad tööd moodulites:
I Õpimapi koostamine lapse arengu hindamisest.
II Õppe- ja kasvatustegevuse kava koostamine ja analüüs
III Rühma õpikeskkonna analüüs
IV Eneseanalüüsi koostamine kutsestandardist lähtuvalt.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Maire Tuul, MA; Tiia Õun, PhD; Kerstin Kööp, MA; Kaia Köster, MA; Silvi Suur, PhD; Ilona Sillak, Evelyn Neudorf, MA; Maia Muldma, PhD; Edna Vahter, PhD; Inge Timoštšuk, PhD; Lii Lilleoja, MA; Helgi Palm, Aino Ugaste, PhD; Elyna Nevski, MA.
Kursuse hind 550 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.09.2017    - I moodul: 18. - 20.09.2017   M-213 ja M-439
 16.10.2017    - II moodul: 16.- 18.10.2017   T-416 ja M-439
 20.11.2017    - III moodul: 20. - 22.11.2017   M-439
 11.12.2017    - IV moodul: 11. - 13.12.2017   M-439