HRC0315/3 - Ettevõtluspedagoogiline praktika ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Haridusteaduste Kutseõpetaja MA-õppekaval sessioonõppes. Tunniplaani lisame hiljemalt detsembris 2022.
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

01.02.2023 - 18.06.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Eesmärk

kujundada valmisolek ettevõtlusõppe rakendamiseks koostöös ettevõtlusõppe võrgustikuga, osata planeerida ja läbi viia ettevõtlusõpet didaktiliselt otstarbekalt, teaduspõhiselt, hinnata õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Sisu

Ettevõtluspedagoogilise praktika fookuses on ettevõtlusõppega seotud eri aspektid. Ettevõtlusõppe võrgustik ja ettevõtlusprotsessi vaatlus reaalses ettevõttes. Ettevõtlusõppe planeerimine ja läbiviimine. Õppekava ja õpiväljundid. Õppimist motiveeriva ja õppija arengut soodustava õpikeskkonna loomine. Õppija arengut toetavad õppe- ja hindamismeetodid. Õpetaja isikliku eeskuju mõju õppijate positiivsete väärtushoiakute kujunemisele, õpetaja-eetika. Õppijate ja juhendajate tagasiside. Refleksioon.

Õpiväljundid

analüüsib ettevõtlusprotsessi ettevõttes, loob ettevõtlusõppe läbiviimiseks vajaliku koostöövõrgustiku; kavandab koostöös kolleegide ja võrgustikuga ettevõtlusõpet praktikaperioodiks, lähtuvalt organisatsiooni tegevustavadest, õppekorralduslikest dokumentidest, õppekavast, iseseisva töö, praktika ja teooria osakaalust ning lõimingust; püstitab õppe eesmärgid ja õpiväljundid, lähtuvalt õppekavast ja õppijate eripärast; valib ettevõtlusõppe läbiviimiseks teaduslikult põhjendatult õppevara ning õppe- ja hindamismeetodid;
rakendab ettevõtlusõppes lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale, rakendades õppijate iseärasusi ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ning tehnoloogilisi vahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Õppija sooritab praktikaülesanded ja koostab digitaalse praktikategevusi ja oma arengut ettevõtlusõpetajana kajastava arengumapi.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Reeli Liivik, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1