1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes
Kursuse kood HTC0051/1
Toimumise aeg 01.10.2020 - 27.11.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp aine- ja võõrkeeleõpetajate paarid, kes plaanivad koostöös rakendada oma koolis lõimitud aine- ja võõrkeeleõpet
Eesmärk tutvuda lõimitud aine- ja võõrkeeleõppe eri võimalustega ning kogeda aine- ja võõrkeeleõpetajate koostööd LAK-õppe moodulite väljatöötamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.
Sisu Lõimitud aine- ja võõrkeeleõppe teoreetilised alused ja meetodid. LAK-õppe näited ja andmebaasid. Tegevõpetajate kogemused LAK-õppe rakendamisel. Tegevusuuringu teoreetilised alused, tegevusuuringu planeerimine ja läbiviimine. LAK-õppe materjalide väljatöötamine, sh sisendtekstist arusaamise ja sisendteksti sisu edasiandmise toetamine. Koostöise õpetamise refleksioon.
Õpiväljundid tunneb LAK-õppe teoreetilisi aluseid; oskab planeerida LAK-õppe moodulit lähtuvalt õpperühma keeletasemest ja ainekavade eesmärkidest; oskab teha tõhusat koostööd; oskab oma tegevust analüüsida ja juhtida tegevusuuringu meetodeid kasutades.
Eeldused kuulumine sihtrühma, eelnev LAK-õppe läbiviimise kogemus ei ole vajalik.
Lõpetamistingimused Õppeprotsess koosneb kolmest osast: esimeses etapis tutvutakse LAK-õppe teoreetiliste alustega ja töötatakse välja LAK-õppe moodul. Teises etapis on mooduli katsetamine õppetöös, mille käigus nõustatakse igat tandemit individuaalselt. Kolmandas etapis analüüsitakse saadud LAK-õppe kogemust ja materjale.
Valminud materjalid avalikustatakse e-õppe keskkonnas.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 46)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Aleksandra Ljalikova, Merle Jung, Merilyn Meristo, Ene Alas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp