Õppimist ja õppija arengut toetav nõustamistegevus koolis
Kursuse kood TKC0084/1
Toimumise aeg 20.03.2014 - 30.04.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp üldhariduskoolide õpetajad
Eesmärk - õpetaja valmisoleku kujunemine pedagoogiliseks nõustamiseks õppija arengu toetamisel ning enda professionaalse arengu kavandamiseks õpetaja kutsepädevusootustest lähtuvalt.
Sisu Õpilase arengut iseloomustava info kogumise ja analüüsimise võimalused koostöös õpilase arengut toetavate spetsialistide ja lapsevanematega. Pedagoogilise nõustamise põhimõtted ja nõustamisele esitatavd nõuded. Õpetaja nõustajana: isiksuslikud eeldused ja vajalikud suhtlemisoskused. Arenguvestlus kui koostöövorm lapsevanemaga ja õpilasega. Nõustamise võimalused arenguvestluse käigus.
Õpiväljundid - teab pedagoogilise nõustamise põhimõtteid;
- oskab koguda ja analüüsida õppija arengut iseloomustavaid andmeid;
- oskab läbi viia erineva tasemega nõustamistegevust lapsevanemte ja õpilastega;
- oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi õpilaste, tugispetsialistide ja lastevanematega õppija järjepideva arengu toetamiseks.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös, nõuetekohase iseseisva töö koostamine ja esitlemine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Liina Randmann, MA Pille Tahker, Ruth Raudsepp, Tiivi Pikhof, MA Reet Laur, MA Reeli Simanson, MA Mari- Mall Feldschmidt
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Anneli Peetso, 6 210 560, anneli.peetso@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.03.2014    - I sessiooni 1. õppepäev    
 21.03.2014    - I sessiooni 2. õppepäev    
 21.04.2014    - II sessiooni 1. õppepäev    
 22.04.2014    - II sessiooni 2. õppepäev