TKC0084/1 - Õppimist ja õppija arengut toetav nõustamistegevus koolis

Toimumise aeg

20.03.2014 - 30.04.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad

Eesmärk

- õpetaja valmisoleku kujunemine pedagoogiliseks nõustamiseks õppija arengu toetamisel ning enda professionaalse arengu kavandamiseks õpetaja kutsepädevusootustest lähtuvalt.

Sisu

Õpilase arengut iseloomustava info kogumise ja analüüsimise võimalused koostöös õpilase arengut toetavate spetsialistide ja lapsevanematega. Pedagoogilise nõustamise põhimõtted ja nõustamisele esitatavd nõuded. Õpetaja nõustajana: isiksuslikud eeldused ja vajalikud suhtlemisoskused. Arenguvestlus kui koostöövorm lapsevanemaga ja õpilasega. Nõustamise võimalused arenguvestluse käigus.

Õpiväljundid

- teab pedagoogilise nõustamise põhimõtteid;
- oskab koguda ja analüüsida õppija arengut iseloomustavaid andmeid;
- oskab läbi viia erineva tasemega nõustamistegevust lapsevanemte ja õpilastega;
- oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi õpilaste, tugispetsialistide ja lastevanematega õppija järjepideva arengu toetamiseks.

Eeldused

puuduvad

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös, nõuetekohase iseseisva töö koostamine ja esitlemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Liina Randmann, MA Pille Tahker, Ruth Raudsepp, Tiivi Pikhof, MA Reet Laur, MA Reeli Simanson, MA Mari- Mall Feldschmidt

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Anneli Peetso, 6 210 560, anneli.peetso@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.03.2014 - I sessiooni 1. õppepäev
21.03.2014 - I sessiooni 2. õppepäev
21.04.2014 - II sessiooni 1. õppepäev
22.04.2014 - II sessiooni 2. õppepäev