Kuidas märgata ja arendada laste andeid?
Kursuse kood HRC0197/2
Toimumise aeg 13.10.2020 - 14.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli Terra hoone
Sihtgrupp õpetajad, tugispetsialistid, haridustöötajad
Eesmärk kujundada jagatud arusaam andekusest ja leida parimaid viise laste annete arengu süsteemseks toetamiseks kõigi sidusrühmade omavahelises koostöös; mõista ja arendada endas annete märkamiseks ja toetamiseks vajalikke kompetentse ning rakendada baasoskusi igapäevases praktikas.
Sisu Andekuse konstrueerimise teoreetiline alus – kaasaegsed andekusteooriad ja nende rakendamine kooli kontekstis. Maailma ja Eesti andekusuuringute tulemused, fenomeni konstrueerimine tänases muutunud ühiskonnas. Laste annete märkamise vajadus ja võimalused: kes peaks märkama lapse andeid; millised on märgid, mis võivad viidata lapse andekusele; mis võib maskeerida lapse andekust; millised on andekate laste kognitiivsed, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused; kuidas toetada laste loovust ja vaimseid võimeid kõigi lapsega seotud huvipoolte koostöös (koolis, kodus, huvikoolis, kohaliku omavalitsuse tasandil). Süsteemne töö andekate õpilastega – sidusrühmade vastutus ja rollid ning võrgustiku toetusvõimalused; parimad praktikad töös andekatega – Eesti koolide kogemus. Tegevuste kavandamine, kuidas konkreetses koolis laste andeid toetada – kaardistame võimalused ja sõnastame igaühe personaalse rolli selles tegevuses.
Õpiväljundid mõtestab andekuse tähenduse, näeb ennast laste annete märkajana ja toetajana ning analüüsib selleks olulisi personaalseid kompetentse; tunneb peamisi andekuse defineerimise ja mõtestamise viise ja kontseptisoone ning oskab teadusliku teadmise siduda praktiliste tegevustega; rakendab erinevaid tehnikaid ja tööriistu laste andeid toetava õppe kavandamisel;
rakendab erinevaid suhtlemisoskuseid ja võtteid, mis toetavad andekate õppimist ja arengut; loob tulevikuvisiooni ja kavandab vajalikud sammud latse annete toetusvõimaluste kohta oma koolis.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Lähiõpe on planeeritud kahele päevale. Iseseisev töö: kuidas grupis märgata ja toetada laste andeid – konkreetse kooli vajadusi ja võimalusi arvestava tegevuskava väljatöötamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Halliki Põlda
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 145 eurot. Koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.10.2020    10:00-15:00     T-415
 14.10.2020    10:00-15:00     T-415
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp